تعبیر خواب زنده شدن مرده زن یا مرد در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زنده شدن مرده زن یا مرد در خواب

تعبیر خواب زنده شدن مرده

اگر در خواب ببینید مرده اي زنده شده است تعبیرش چیست و اگر در خواب ببینید کنار مرده مرد یا زن فرقی نمی‌کند درحال صحبت و همنشینی هستید تعبیرش چیست ؟

 

تعبیر خواب صحبت و کنار مرده نشستن در خواب

 

تعبیر خواب مرده از محمدبن سیرین :

 اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده‌اي و او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در ان جهان نیکو بودو حق از وی خشنود بود.

 

تعبیر خواب مرده از مطیعی تهرانی :

 اگر در خواب ببینید کسیکه مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب مرده ناراحت یا برهنه (انواع تعبیر خواب مرده)


 

تعبیر خواب زنده شدن مرده زن یا مرد در خواب

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب

تعبیر خواب زنده شدن مرده معبرین غربی

 

اگر در خواب دیدید که شما مرده‌اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.

اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده از لوک اویتنهاو :

زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه اي را سپری می کنید.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده از امام صادق «ع»

اگر دید مرده زنده شد و مشهور بود، دلیل مال است.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده از حضرت دانیال

اگر بیند که مرده بودو زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده ابراهیم کرمانی

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.

 

جدیدترین مطالب سایت