تعبیر خواب زیارت کردن و تعبیر خواب زائر از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زیارت کردن و تعبیر خواب زائر از بزرگان

تعبیر خواب زیارت کردن و تعبیر خواب زائر از بزرگان

انواع تعبیر خواب از بزرگان علم تعبیر خواب را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید….

 

تعبیر خواب زائر

تعبیر خواب زائر از آنلی بیتون :

دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب، نشانه ان اسـت کـه بـه سفری طولانی خواهید رفت.

 

اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت، نشانه ان اسـت کـه با همنشینان ناسازگار کشمکش‌ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد.

 

اگر دختری خواب ببیند زائری بـه او نزدیک میشود، علامت ان اسـت کـه با حمایت تمام بـه دام فریب می‌افتد. اما اگر در خواب مرد زائر وی را ترک کند، نشانة ان اسـت کـه ضعف روحی خودرا از بین می برد و استقلال ویژه اي در زندگی بـه دست می‌آورد.

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب دیدن مار

 

تعبیر خواب زیارت کردن و تعبیر خواب زائر از بزرگان

تعبیر خواب زیارت کردن

معبرین غربی برگرفته از تعبیر خواب اسلامی گویند:

اگر شخصی در خواب دید کـه پیاده بـه زیارت می رود نشانه این اسـت کـه نذری کرده اسـت و بایستی ان را انجام دهد.

اگر قردی دید کـه بـه تنهایی بـه زیارت رفته اسـت و مردمی بـه بدرقه کردن و خداحافظی با او آمده‌اند دلالت بر این دارد کـه مرگش نزدیک اسـت.

 

زیارت کردن در خواب از نظر روانشناسی بـه معنای آرزو برای رسیدن بـه اهداف دسته جمعی در زندگی واقعی اسـت.

اگر در خواب خودرا در حال برگشتن از زیارت مشاهده کردید بیانگر سود و رهایی یافتن از استرس‌هاست.

 

تعبیر خواب زیارت امامان و معصومین

اگر کسی خواب ببیند کـه بـه مشهد برای زیارت اما رضا «ع» رفته اسـت، عملی انجام داده کـه برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا «ع» را برای خود خریده اسـت.

 

همچنین زیارت حضرت امام رضا، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب ودر ایمنی و آسایش قرار گرفتن او اسـت.

 

اگر خواب ببینید کـه بـه زیارت حرم امامان و معصومین رفته‌اید، بـه ایمنی و آرامش خاطر خواهید رسید. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح ان معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او اسـت.

 

منابع:
edreaminterpretation.org
yotaab.com
setare.com
جدیدترین مطالب سایت