تعبیر خواب ساعت دیواری و مچی از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ساعت دیواری و مچی از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعت

انواع تعبیر خواب درباره ساعت در انواع حالت مختلف را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید….تمامی خواب و رویاهای شـما معنی و مفهمی برای آینده شـما دارد!!

 

* تعبیر خواب هدیه گرفتن و خریدن ساعت

 

تعبیر خواب ساعت از منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر میدهد کـه در تشکیلات عظیمی بـه خدمت گرفته میشود یا وظیفه اي بسیار بزرگ بـه عهده او محول خواهند کرد.

 

اگر در خواب دیدید کـه کسی ساعتی بـه شـما داد یا ساعتی خریدید نشان ان اسـت کـه با دوست خوبی آشنا می شوید کـه راهنمای شـما خواهد شد و تذکرهای مفید میدهد و اشتباهات شـما را متذکر میشود.

 

* تعبیر خواب ساعت خراب

 

تعبیر خواب ساعت از منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر دیدید کـه ساعت کار نمی کند و خراب اسـت نقصی در کار خودتان هست ودر جایی اهمال کرده و قصور کرده اید.

اگر دیدید صفحه ساعت شـما سیاه اسـت و هیچ رقمی بر ان دیده نمیشود با مسئله اي بغرنج روبه رو خواهید شد کـه قادر بـه حل ان نیستید.

اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره ان را بـه کار بیندازید دوست خوبی را از خود می‌رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه اي می شوید.

 


 


 

* تعبیر خواب ساعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در رویاهای ما ساعت دوستی اسـت صدیق کـه دروغ نمیگوید ولی ممکن اسـت اشتباه کند.

 

ساعت هشداری اسـت بـه بیننده خواب درباره نقشی کـه در جامعه و وظیفه اي کـه از جهت شخص خویش دارد.

 

اگر دیدید ساعت متعلق بـه دیگری را برداشته‌اید بـه کسی خیانت می کنید و اگر دیدید کسی ساعت شـما را برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شـما ضایع میگردد.

تعبیر خواب ساعت دیواری و مچی از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب ساعت از خانم ایتانوس:

ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر اسـت کـه دائم تذکر می دهند و میگویند اینکار را بکن و اینکار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟ و باز خواست میکنند کـه چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته اسـت.

 

برای زن جوان مادر شوهری اسـت دل سوز و مهربان کـه بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد میگیرد و تذکر میدهد، برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند بـه نظم و ترتیب در کار اسـت و برای مرد احساس مسئولیت نسبت بـه شخص خودش و جامعه و خانواده.

 

* تعبیر خواب ساعت دیواری

تعبیر خواب ساعت از آنلی بیتون

شنیدن ضربه‌هاي‌ ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی اسـت و شنیدن اخبار ناخوشایند.
دیدن ساعت در خواب، نشانه خطر از سوی دشمنان اسـت.

 

* تعبیر خواب ساعت مچی

تعبیر خواب ساعت مچی از مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید کـه ساعت همیشگی خویش را بـه مچ دست بسته‌اید یا در جیب دارید خواب شـما میگوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت‌هایي را از دست میدهید.

 

برایت میگوید:

دیدن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ دیدار از دوستان قدیمى اسـت. 

دیدن ساعت مچى در دست خودتان، نشانه‏ انجام كارهاى بیهوده اسـت. 

دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشانه‏ پیشرفت در انجام كارها اسـت. 

هدیه دادن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ داشتن روزهاى خوب اسـت.

 

تعبیر خواب ساعت از آنلی بیتون :

دیدن ساعت مچی در خواب، نشانه ان اسـت کـه معاملات شـما با پیروزی همراه خواهد بود.

اگر خواب ببینید برای دریافت زمان بـه ساعت مچی خود نگاه می کنید، نشانه ان اسـت کـه کوشش و تلاش‌هاي‌ شـما را در اثر رقابت بـه شکست می‌انجامد.

اگر خواب ببینید ساعت مچی شـما بـه زمین می‌افتد و می‌شکند، نشانه ان اسـت کـه بـه اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شـما بـه زمین می‌افتد، نشانه ان اسـت کـه در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود.

اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خودرا گم کرده اسـت، نشانه ان اسـت کـه آشفتگیهای خانواده وی را ناراحت و اندوهگین می‌سازد.

اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید، نشانه ان اسـت کـه دشمنی سرسخت بـه خوش نامی و شهرت شـما حمله خواهد کرد.

اگر خواب ببینید بـه کسی ساعت مچی هدیه میدهید، نشانه ان اسـت کـه از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.

 

ودر مورد ساعت و تعبیرش بخوانید:

ساعت، ساعت مچی: محدودیت‌هایي کـه خودرا گرفتار ان‌ها کرده‌ایم، وظیفه شناسی و زمان بندی، درک فرق میان حالات اضطراری و وقت زیاد داشتن.

تیک تاک کردن ساعت: ممکن اسـت بـه قلب اشاره کند، زندگی کـه هر ثانیه‌اش از دست می رود.

ساعت بزرگ: زندگی شخص، این کـه چقدر زمان برای او باقیمانده اسـت.

ساعت با عقربه‌هاي‌ از کار افتاده: مرگ

ساعت با عقربه‌هاي‌ در حال کار: زمانی کـه رو بـه پایان اسـت، وضعیت اضطراری 

 

جدیدترین مطالب سایت