جستجو در تالاب

تعبیر خواب سیل خروشان و سونامی | تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب سیل خروشان و سونامی | تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

تعبیر خواب سیل خروشان و سونامی

انواع تعبیر خواب سیل و زمين لرزه از بزرگان علم تعبیر خواب را دراین پست بخوانید…اگر در خواب ببینید سیل آمده یا آب خروشان تعبیرش چیست ؟ آیا زمين لرزه و لرزش زمین زیر پا در خواب تعبیرش چیست؟

 

تعبیر خواب سیل

ابن سیرین کوید: دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ستمگر. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

 

دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بودو در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.

 

تعبیر خواب سیل از جابر مغربی

اگر در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از سلطان منفعت رسد.

 

تعبیر خواب سیل از حضرت امام جعفر صادق

دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.

 

دشمنی بزرگ

پادشاهی ستمگر

لشگر غالب وپیروز

فتنه و بلا

 

تعبیر خواب سیل از منوچهر مطیعی تهرانی : 

چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

 

اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر میگیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.

 

تعبیر خواب سیل از آنلی بیتون : 

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه ان است که بیمار خواهید شد ودر حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.

 

دیدن سیل در خواب، نشانه ان است که بزودی نگرانی و اضطراب بطرف شما سرازیر می شود

 

تعبیر خواب سیل از کارل گوستاو یونگ :

خواب دیدن این‌که شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌هاي‌ احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ي شما دارد شما را له می کند. جاییکه سیل آمده را درنظر گیرید، نشانه‌هایي در مورد جایی در زندگیتان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد میکند.

 

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می گذارید «زیر بار تقاضا‌هاي‌ شما له میشوند». تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.

 

دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که بزودی رفع و رجوع می شود.

 

خواب دیدن این‌که خانه تان را سیل برده «سیل گرفته» بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می شوید. دیدن خانه‌هاي‌ زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.

 

دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیرقابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید.

 

تعبیر خواب سیل خروشان و سونامی | تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

تعبیر خواب سونامی

تعبیر خواب سونامی از معبرین غربی :

سونامی و دیدن ان در خواب نماد و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است.

 

به طورکلی دیدن سونامی و موج‌هاي‌ بلند ناشی از ان بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون این‌که در ان موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.

 

رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌هاي‌ شدید دیده می شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.

 

اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه ان است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.

 

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

تعبیر خواب سیل از منوچهر مطیعی تهرانی :

 اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به ان نگاه میکنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این‌که ان اتفاق مهم واقع می شود بشما گزندی وارد نمی آید

 

تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب ان روشن است و ماهی ان در ان شنا می کند حادثه اي بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است.

 

هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیشبینی نشده افزون تر می باشد. اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه اي که خانه شما نیز در ان واقع است ویران نمود نشان ان است که بعلت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی ان منطقه از جمله شما زیان میبرید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری ان بودید شما زیان نمی بینید.

 

تعبیر خواب فرار از سیل خروشان

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.

 

اگر بترسید و بگریزید حتی سیل بشما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در دسترس خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

 

تعبیر خواب سیل خروشان و سونامی | تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه

تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه «معبرین غربی»

درکتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:
 
زمین لرزه یا زمين لرزه:
نا امنی، فروپاشی عقاید، نگرش‌ها و پیوندهایی که بنظر قابل خاطرجمعی می‌آمدند، از میان رفتن یا آرام گرفتن تنش‌هاي‌ کهنه یدن. این تصویر همچنین ممکن است نشان دهد تغییراتی چنان بزرگ و اساسی درون شما ایجاد شده که دیگر از زمین زیر پای خود مطمئن نیستید. 

 

وارد شدن به مرحله بلوغ و همین طور پای گذاشتن از بزرگسالی به میان سالی نیز ممکن است به صورت زمين لرزه تصویر شود.

 

تعبیر خواب زلزله از کارل گوستاو یونگ :

خواب دیدن زمین لرزه بیانگر این است که یک تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان شما را تهدید می کند«متزلزل می کند». خواب، حس نا امنی، ترس ها و حس بی یاوری شما را تاکید می کند. چیزی در زندگی تان است که به خاطرش احساس تقصیر می کنید؟

 

اگر شما پناهی از زمین لرزه بیابید و به ان پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر شما در طول زمین لرزه گیر بیفتید یا آسيب ببینید، شما از یکسری فقدان و کمبود در زندگی تان رنج خواهید برد.

 

تعبیر خواب زلزله از معبرین غربی :

زمين لرزه در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل ان احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش ان به ما دست میدهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت.

 

دیدن زمین لرزه و زمين لرزه در مناطقی که به مراتب بیشتر زمين لرزه خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن این‌که شما در لحظه زمين لرزه چه عملی انجام می دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.

 

زمين لرزه در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این میتواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

 

لوک اویتنهاو میگوید:
زمين لرزه: تغییرات، بی ثباتی

 

آنلی بیتون میگوید:
 احساس زمین لرزه در خواب، نشانه ان است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

 

برايت مى‌گويد:
ديدن زمين لرزه در خواب، نشانه‌ى پيشامدهاى غير منتظره است. اگر خواب ببينيد كه زمين لرزه خسارت وارد كرده، به اين معناست كه دچار زيان و ضرر مالى مى‌شويد.

 

هانس كورت مى‌گويد:
زمين لرزه در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات وخیم است.

 

تعبیر خواب لرزیدن خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید که زمين لرزه شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که ان بی ثباتی خانوادگی است ودر محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش میشود. برعکس اگر دیدید که همه ی جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر میدهد حادثه اي عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید.

 

تعبیر خواب خراب شدن خانه

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب دید که زمین می‌لرزد و شاهد فرو ریختن آوار باشد خواب او از حادثه اي غیر مترقبه خبر می دهد و اگر ببیند آوار از جاییکه می‌شناسد پایین آمد در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می آید.
به هرحال زمین لرزه و زمين لرزه نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

 

تعبیر خواب زلزله «ابن سیرین و امام صادق»

تعبیر خواب زمين لرزه از محمدبن سیرین :

اگر ببینی زمين لرزه شده است، به مردم ان مکان و دیار به اندازه تکان خوردن زمین از طرف سلطان رنج و بلا و گرفتاری می رسد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به مردم آنجا آفت و آسیب میرسد و دچار بیماری خواهند شد.

 

اگر ببینی زمین برگشته و زیر ان به سمت بالا شده و بالای ان به سمت زیر آمده و بطور کلی زیر و رو شده است، مردم ان سرزمین دچار فتنه و گرفتاری و بلای خیلی بزرگی میشوند

 

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: تعبیر زمين لرزه و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «سلطان» و یا دچار شدن به قحط و بیماری میباشد.

 

 «فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ». «قصص، 81»

 
پس او و خانه اش رابه زمین فرو بردیم 
 
در هر صورت تعبیر زمين لرزه برای مردم ان سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت میباشد.

 

تعبیر خواب آسیب دیدن در زلزله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زمين لرزه در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زمين لرزه اي واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید.

 

معبرین غربی: اگر شما بدلیل زمين لرزه مصدوم و یا محبوس شدید می تواند نشانه عدم آمادگی شما درباره پدیده‌ها و مشکلات غیر منتظره باشد بنابر این بایستی بادقت بیشتری به فعالیت‌هاي‌ خود بپردازید.

 

تعبیر خواب زلزله و سالم ماندن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید زمين لرزه اي اتفاق افتاد و شما به زمین نخوردید. تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
مجسمه بسیار دیدنی و متحرک عشق در گرجستان (کلیپ)
مجسمه بسیار دیدنی و متحرک عشق در گرجستان (کلیپ)