مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 3 دی 1397

تعبیر خواب بعد از ظهر | تعبیر خواب صبح

تعبیر خواب بعد از ظهر | تعبیر خواب صبح

تعبیر خواب بعد از ظهر

تعبیر خواب صبح و ظهر را بخوانید….

تعبیر خواب بعد از ظهر به روایت بزرگان 

تعبير خواب بعد از ظهر به روايت آنلی بیتون

تعبیر دیدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بیانگر ان است که براى مدتى دچار نومیدى مى شوید دیدن خواب بعدازظهر براى زن ها، دلالت بر آشنایى با افراد جدید را دارد.

تعبير خواب بعد از ظهر در کتاب سرزمین رویاهاتعبیر خواب یک بعداز ظهر زیبا: زندگی برای شما لذت بخش میشود.

تعبیر خواب یک بعداز ظهر ابری: منتظر منفعت بزرگ در کارتان نباشید.

تعبیر خواب بعداز ظهرمه آلود: اعتماد به نفس داشته باشید.

تعبیر خواب بعد از ظهر بارانی: پول


تعبیر خواب بعد از ظهر | تعبیر خواب صبح

تعبیر خواب صبح

صبح به معنی وجود روشنایی نیست. ظهور ناگهانی روشنایی را نیز روز نمی‌گویند. صبح به لحظاتی از زمان اطلاق میشود که به تعریف شیخ اجل سعدی « تفاوت نکند لیل و نهار » و به زبان دیگر شب اندک اندک زایل شود و روز طالع گردد.

با توجه به تعریف بالا این لحظات را صبح می‌نامند ودر صورتی صبح صداقت مییابد که شبی باشد و ان شب محو گردد و برود چنانچه با این تعریف در خواب شاهد طلوع صبح بودیم بسیار نیکو است و امیدبخش.

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند

که صبح نشانه قوت اهل ان دیار باشد. اگر در خواب ببینیم که شب اندک اندک می‌رود و روشنایی بامداد جای ان را می‌گیرد غم ها و غصه ها و رنج هاي‌ ما چون ان شب که می‌رود زایل میگردد و به رفاه و نعمت و سلامت و شادی میرسیم.

چنانچه بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل میکند. مقروض دین خویش را میپردازد و اندوهگین از بند غم و رنج می رهد. این صبح نشانه فرج بعد از عسرت و شدت است اما چنانچه این حالت را معکوس ببینیم عسرت و شدتی است که بعد از فرج پدید می‌آید.

اگر در خواب ببینیم که شب است اما شب به صبح رسید و صبح مجددا رفت و تاریکی جای ان را گرفت خوب نیست. این صبح کاذب است و اولی صبح صادق. صبح صادق به خواب دیدن بسیار خوب است و صبح کاذب بد است و خبر از این میدهد که مختصر امیدی پدید می‌آید و بازهم سختی و تنگی و شدت جای ان را می‌گیرد.

 اگر در خواب ببینیم که صبح شد اما فجر چون شفق به سرخی گرائید خوب نیست این هم برای بیننده خواب خوب نیست و هم برای اهل ان منطقه که چنین صبحی در افق ان ظاهر می‌شود.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که صبح صادق بدمید و روشن گشت، دلیل است اهل ان دیار ایمن شوند. اگر بیند که بعد از روشنی تاریک شد، تاویل به خلاف این بود.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که صبح بدمید و رنگ ان سرخ بود، دلیل است در ان دیار خون ریزی بسیار شود اگر رنگ ان زرد بود، دلیل بیماری است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن صبح، دلیل بر قوت اهل ان دیار باشد.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت