تعبیر خواب ایستگاه قطار | تعبیر خواب قطار یا سوار بر آن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ایستگاه قطار | تعبیر خواب قطار یا سوار بر آن

 تعبیر خواب ایستگاه قطار

تعبیر خواب جالب قطار در انواع مختلف مانند تعبیر خواب قطار سوار شدن ؛ تعبیر خواب ایستگاه قطار ؛ تعبیر خواب قطار به روایت برایت و تعبیر خواب قطار در حال حرکت و…را اینجا بخوانید.

 

– تعبیر خواب ایستگاه قطار به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید:

ایستگاه قطار: مسافرت کوتاه

تماشای ایستگاه قطاراز دور: یک مهمان ناخوانده

 

– تعبیر خواب ایستگاه قطار به روایت لیلا برایت

لیلا برایت می گوید:

مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب، نشانه تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگى است.

اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم مى زنید، به این معنا است که هدیه اى دریافت مى کنید.

 


 

تعبیر خواب ایستگاه قطار | تعبیر خواب قطار یا سوار بر قطار

– دیدن قطار در خواب به ما چه می‌گوید؟

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره ان به بیرون نگاه می کنید و مناظری را میبینید که از پیش چشم شما می‌گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می‌افتد.

 

کسانی که در قطار با شما هستند همان کسانی می باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت. اگر درون یک کوپه بودید ان‌ها که هستند افراد خانواده شما را تشکیل میدهند. اگر قطار شلوغ باشد عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه رابه تنهایی می پیمایید.

 

– تعبیر خواب آمدن و رفتن قطار

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید.

 

اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه اي خشنود می شوید و اگر بیگانه اي از ان پیاده شود خبری خوش بشما میرسد یا مهمانی برایتان می آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از ان پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت مییابید.

 

– مفهوم دیدن قطار در خواب از دیدگاه تعبیرگران غربی

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش میرود، نشانه ان است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به بيرون از کشور خواهید داشت.

 

دیدن قطار از کار افتاده در خواب، علامت ان است که در صرفه خود با دردسرهای فراوان روبه‌رو خواهید شد، و بعلت تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد.

دیدن قطار شکسته و خراب در خواب، نشانه از دست دادن ثروت و دارایی است.

 

اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت میکنید که اصلاً ریلی ندارد، علامت ان است که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم میشود، برایتان منبع سود و منفعت بوده است.

 

دیدن قطارهای باربری در خواب، نشانه ان است که در اثر تغییر و تحولاتی که در زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت.

 

– تعبیر خواب قطار در حال حرکت

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

وفتی سوار قطار می شویم البته خودمان میدانیم که به کجا می خواهیم برویم ولی اگر قطار مسیر خودرا تغییر دهد از شهر و دیار دیگر سر در می‌آوریم که با مقصد ما فاصله اي زیاد دارد. در زندگی نیز هدف ما مشخص است و می‌کوشیم که به سعادت برسیم ولی در زندگی ما رابه جایی می برد که نمیخواهیم.

 

گاهی این تحول و تغییر مسیر ارادی است و گاهی غیر ارادی. ان چه غیر ارادی است در خواب به صورت قطار و سوار شدن در قطار ظاهر میشود و به ما هشدار و بینایی می دهد.

 

اگر در خواب دیدید که ایستاده‌اید و قطار از راه میرسد و قطار حرکت می کند و یا از دور حرکت یک قطار را می بینید سفری برای شما پیش می آید.

 

مشاهده قطار در هر حالت به شرطی که سوار ان نباشید صرفاً یک مسافرت است که بیننده خواب میرود. زمان سفر شما به دوری و نزدیکی قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه قطار و کوپه‌هاي‌ ان.

 

– تعبیر خواب صدای قطار

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید: صدای سوت قطار خبری است که از مسافر یا غایبی بشما میرسد.

 

آنلی بیتون:

شنیدن صدای سوت قطار در خواب، علامت ان است که با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد.

شنیدن صدای قطاری که هر دم بشما نزدیک می شود، نشانه ان است که در کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است.

 

جدیدترین مطالب سایت