مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهیگیری | تعبیر خواب ماهیگیری در رودخانه

تعبیر خواب ماهیگیری | تعبیر خواب ماهیگیری در رودخانه

تعبیر خواب ماهیگیری

اگر در خواب در حال ماهی گیری بودید و ماهی های‌ بزرگی و فراوانی در آب مشاهده کردید تعبیرش چیست ؟ ماهی گیری و صید ماهی سعادت و کامیابی اسـت و شـما بـه کامیابی و سعادتی دست پیدا میکنید کـه قبلا طعم آن را نچشیده بودید.

اگر در حین ماهیگیری بتوانید ماهی بگیرید تعبیر ان خیلی خوب اسـت و شـما بـه سعادتی بزرگ می رسید و اگر ماهی صید نکنید ممکن اسـت اتفاق های‌ ناگواری برای شـما بیفتد.

تعبیر خواب ماهیگیری از لوک اويتنهاو :

ماهيگيري : سود زياد
ماهيهاي بزرگ : رضايت
ماهيهاي کوچک : شکست
ماهيهاي مرده : ناراحتي
پختن آن ها : داشتن خانه با سامان
خريدن ان : اطلاعات نادرست
ماهيهاي فرمز : ازدواج با يک فرد ثروتمند

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماهي روزي اسـت


حتما بخوانید:  تعبیر خواب ماهی | تعبیر خواب خوردن ماهی


تعبیر خواب ماهی از آنلي بيتون :

۱ـ ديدن ماهي در آب زلال و پاكيزه رودخانه ؛ در خواب ؛ علامت ان اسـت كه اشخاص نیرومند و ثروتمند شـما را مورد محبت و لطف خود قرار مي دهند .

۲ـ ديدن ماهي مرده در خواب ؛ نشانة ان اسـت كه در اثر اتفاق درد آوري ثروت و قدرت خودرا از دست مي دهيد .

۳ـ اگر دختري خواب ماهي ببيند ؛ نشانة ان اسـت كه همسري زيبا و با استعداد بـه دست خواهد آورد .

۴ـ اگر خواب ببينيد گربه ماهي صيد مي كنيد ؛ نشانة ان اسـت كه نقشه های دشمنان شـما را پريشان مي كند ؛ اما حضور ذهن و اقبال بـه شـما كمك مي كند تا از دام انها بگريزيد .

۵ـ اگر در خواب براي گرفتن ماهي بـه آب بزنيد ؛ نشانة ان اسـت كه با توانايي و شهامت ثروتي بـه دست مي آوريد .

۶ـ خواب ماهيگيري ؛ نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد اسـت . اما اگر در هنگام ماهيگيري چيزي صيد نكنيد ؛ نشانة ان اسـت كه تلاشهاي شـما براي يافتن افتخار و ثروت بي حاصل اسـت .

۷ـ خوردن ماهي در خواب ؛ علامت روابط دوستانه و پايدار اسـت

تعبیر خواب ماهیگیری | تعبیر خواب ماهیگیری در رودخانه

تعبیر خواب ماهیگیری و ماهیگیری در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ماهیگیری از حضرت دانيال :

ديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بودو در درياي سردسير تاويلش نيكو بود. اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت اسـت و اما ماهي كوچك غم اسـت. اگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

تعبیر خواب ماهیگیری از محمدبن سيرين :

اگر ديد كسي ماهي شود و خشك بـه وي داد، دليل كه بزرگي ستم كند. اگر ماهي خورد، دليل كه از غلام مضرت بيند و بعضي مي گويند، دليل سفر اسـت.

جابر مغربي گويد:

ديدن ماهي تازه دليل غنيمت اسـت، زيرا كه بر خوان عيسي «ع» كه از بهشت آورده بودند ماهي بود. اگر بيند از دهان او ماهي بيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه وی را دختري آيد.

اگر ماهي تازه پخته مي خورد، دليل كه بـه قدر ان مال حاصل كند. اگر ديد ماهي فروشي مي كرد،دليل كه منفعت يابد. اگر ديد ماهيان دريا با او سخن گفتند، دليل كه راز سلطان آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ماهي بر شش و جه اسـت.
اول: وزير.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشيزه.
چهارم: غنيمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: كنيزكي هندوي

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن ماهي در خواب نيکو اسـت بخصوص اگر آبي کـه ماهي در ان شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي درکنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد کـه شنا مي کنند بسيار خوب اسـت چرا کـه خواب شـما از آينده ای روشن خبر مي دهد ولي شرط اين اسـت کـه آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي کـه ماهيان در ان شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان ان اسـت کـه جاه و مقام و پول و مال و منال در معرض شـما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد.

اگر آب متعفن باشد ودر ان ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا کـه خواب شـما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد کـه بـه رنج و بدبختي و بيماري در برخورد بـه ان نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت اسـت.

ماهي سفيد بخت و اقبال اسـت ؛ ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت اسـت و ماهي سرخ فر و شکوه اسـت.

اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ ان طور کـه در مراسم هفت سين نوروز موسوم اسـت بـه شـما بدهد بسيار خوب اسـت چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و بـه آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شـما بـه کسي ماهي بدهيد وی را کمک و ياري مي کنيد کـه بـه آرزوهايش برسد.

اگر در خواب ببينيد کـه ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، بـه نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه بـه شرطي کـه شور باشد بـه بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

منبع: 2agoo.com

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت