تعبیر خواب مرده ناراحت یا برهنه (انواع تعبیر خواب مرده)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مرده ناراحت یا برهنه (انواع تعبیر خواب مرده)

تعبیر خواب مرده

انواع تعبیر خواب مرده ؛ مرده عریان در خواب ؛ صحبت کردن با مرده در خواب ؛ چیزی از مرده در خواب گرفتن و تعبیر خواب مرده غمگین و ناراحت ؛ تعبیر خواب مرده زشت و ترسناک در خواب….

 

– تعبیر خواب حرف زدن با مرده

 

تعبیر خواب مرده از ابن سیرین :

 

اگر در خواب ببینی مرده‌ها به تو بشارت می دهند و سخنان خوشایند می گویند، تعبیرش این است که خداوند از تو راضی میباشد.

 

اگر حرف‌هاي‌ ناخوشایند می گویند تعبیرش برعکس حالت قبلی است.

 

اگر کسی خواست بداند که خداوند چقدر از او راضی است، باید ببیند وضعیت او پیش مرده‌ها چگونه است و با او چگونه برخوردی دارند.

 

– تعبیر خواب مرده و لباس

تعبیر خواب مرده از ابن سیرین :

 

اگر کسیکه از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌هاي‌ خوب پوشیده است باایمان از دنیا رفته است.

اگر کسیکه از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌هاي‌ سفید پوشیده است آخرتش خوب و نیک است،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس‌هاي‌ سیاه پوشیده است آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه لباس‌هاي‌ زرد و کبود پوشیده است در زمان حیاتش گناهکار بوده است.

اگر در خواب ببینی بر تن مرده‌اي لباس پوشانده‌اي، تعبیرش این است که بزودی از دنیا میروی. اگر ببینی لباس خودت رابه مرده داده‌اي دچار غم و اندوه میشوی.

اگر ببینی مرده‌اي لباس می‌فروشد ان نوع لباس گران میشود.

 

– تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن و چیزی به مرده دادن

تعبیر خواب مرده از مطیعی تهرانی :

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود رابه مرده می دهد خوب نیست و نشان ان است که سلامتش به خطر می‌افتد و زیان میبینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورید.

 

– تعبیر خواب نالیدن مرده از درد

 

تعبیر خواب مرده از ابن سیرین

اگر کسیکه مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری میکند ان مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است.

به طوری که اگر ببینی از سردرد ناله می کند، ان مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است.

یا اگر از درد دندان ناله می کند در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.

یا اگر از درد شکم ناله می کند، ان مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

 

تعبیر خواب مرده از جابر مغربی :

اگر از درد پشت ناله می کند ان مرده در دنیا خیلی زنا می‌کرده و به پدر و بستگانش بدی می‌نموده.

 

تعبیر خواب زدن مرده

تعبیر خواب از اسماعیل بن اشعث :

اگر ببینی مرده، تو را میزند از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی راکه از دست داده‌اي دوباره به دست می‌آوری.

اگر مرده‌اي را در خواب خودت ببینی که وی را می زني و او هم از کتک خوردن راضی است در ان دنیا به سعادت رسیده است.

اگر ببینی خودت مرده‌اي و تو را میزنند در دین و ایمان قوت خواهی داشت.

 

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بدهی تو پرداخت می شود.

 

تعبیر خواب مردن نزدیکان و فامیل

تعبیر خواب مرده از کارل گوستاو یونگ :

 

دیدن و صحبت کردن با پدر و مادر فوت شده تان در خواب بیانگر ترس شما از دست دادن آنهاست یا راهی است که شما برگزیدید تا با این فقدان کنار آیید. شما از خواب بعنوان شانس آخری استفاده می کنید تا برای آخرینبار با انها خداحافظی کنید.

 

دیدن برادر یا خواهر مرده تان، خویشاوند یا دوست مرده تان که درخواب شما زنده هستند بیانگر این است که شما دلتنگ انها هستید و تلاش می کنید که خاطرات گذشته تان راکه با انها داشته اید بازیابی کنید. شما در تلاشید تا با سرعت زندگی روزمره بیداری تان کنار آیید، همراه شوید، خوابتان تنها راه شما برای کنار امدن با از دست دادن یک عزیز است.

 

خواب دیدن بچه مرده تان، راهی برای شماست که بچه ي خودرا از طریق خوابتان، زنده نگه دارید. برای یک مادر یا پدر، از دست دادن بچه، سخت است. این رویا دیده می شود چون که هنوز شما نمی توانید قبول کنید یا درک کنید که چگونه و چرا بچه تان انقدر زود از دستتان رفت.

 

تعبیر خواب مرده از ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب ببینی فرزندت مرده است، تعبیرش این است که ثروتمند می شوي

 

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: از شر دشمن ایمن خواهی شد.

 

تعبیر خواب مرده از جابر مغربی :

اگر ببینی فرزند خودت را کشته‌اي، روزی حلال به دست می‌آوری.

 

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی پدر و مادر تو مرده‌اند کار تو بهتر میشود.

 

تعبیر خواب آمیزش با مرده

 

آمیزش مرد با زن مرده

 

تعبیر خواب ازدواج با مرده از ابن سیرین :

اگر در خواب ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌اي و با او آمیزش نموده‌اي، تعبیرش این است که از املاک و دارائی‌هاي‌ ان زن چیزی به دست می‌آوری

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

اگر ببینی با زن مرده‌اي آمیزش نموده‌اي، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می باشد.

 

اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته ودر خواب ببینی که با او آمیزش میکنی، یـعـنـی چیزی از اموال ان مرده به تو میرسد.

 

تعبیر خواب آمیزش زن با مرد مرده :

ابن سیرین می گوید:
اگر زنی در خواب ببیند مرده‌اي با او ازدواج کرده ودر خانۀ زن با او آمیزش کرد اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان میشود یا این که حال و روزش دگرگون میشود.

 

تعبیر خواب زنده شدن مرده :

تعبیر خواب مرده زنده شده از ابراهیم کرمانی :

 

اگر در خواب ببینی مردی و دوباره زنده شدي، تعبیرش فوق العاده خوب می باشد.

 

تعبیر خواب مرده زنده شده از حضرت دانیال «ع» :

اگر در خواب ببینی مرده‌اي و زنده شدي، از گناه توبه می کنی و عمر طولانی خواهی داشت.

 


 

تعبیر خواب مرده ناراحت یا برهنه (انواع تعبیر خواب مرده)

تعبیر خواب مرده

 

تعبیر خواب مرده بر اساس تحلیلگران خواب و رویا

 

مرده در خواب بشارتی است برای دیدار با دوست یا مهمان. چهره و رخسار شاد شخص مرده هم برای شخص بیننده خواب خوب است و هم برای شخص متوفی که نشانه اي از در آرامش بودن روح مرده است.

 

وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و ان زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسیکه مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

 

نماد مرده با مفهوم مرگ و نیستی و انهدام مرتبط است. ممکن است در رویا با انسان‌هاي‌ مرده مواجه شویم یا گاهی احساس کنیم که خودمان در حال نزدیک شدن به مرگ هستیم.

 

مردن در خواب میتواند به احساس فرد در زندگی بیداری، به خاطر تمام شدن دوره‌اي خاص از زندگی اشاره داشته باشد. اگر این نماد برای شما به شکلی نگران کننده و اضطراب آور ظاهر شود، نشان دهنده‌ي این معناست که الان، آمادگی مواجهه با این تغییرات جدید را در خود مشاهده نمیکنید.

 

شما دراین زمان، در حال درک این موضوع هستید که زندگی قابل پیشبینی نیست، اما تمام شدن یک دوره، به معنای افول و نابودی زندگی نیست. زندگی همان‌ گونه در جریان است و شما صرفا در مسیر جدیدی قرار خواهید گرفت. رویا‌هاي‌ شما از بین نخواهند رفت.
باید بدانید که انسان‌هایي که در رویا مشاهده می کنید، نماد ابعاد مختلف شخصیت خوده شما هستند. اگر مرده‌اي که در رویا مشاهده میکنید برای شما ناشناس باشد، میتواند اشاره به بعدی از شخصیت و افکار شما داشته باشد که برای شما شناخته شده نیست یا تا به امروز به ان توجه خاصی نداشته اید. شما در حال کنار گذاشتن بخشی از افکار مبهم و بی پایه‌ي خود هستید که ممکن است تا به امروز توجیهی منطقی برای ان‌ها پیدا نکرده باشید.

 

برخی افکار که ممکن است در دوران کودکی و به شکل تقلیدی یا تحت تاثیر جمع، در شما شکل گرفته باشد. همین حالا زمانی است که دیگر قادر به ادامه‌ي پذیرش این ایده‌ها و افکاری که با منطق شما شکل نگرفته اند را ندارید.
 
اگر با دیدن مرده‌ي ناشناس، دچار اضطراب شوید، میتواند به نگرانی شما در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. چون الان نوعی فقدان را در خود احساس می کنید.

 

ممکن است این پرسش برای شما به وجود آمده باشد که با کنار گذاشتن این افکار، باید چه عادات یا افکاری را جای گزین کنید؟ از بین رفتن نظم سابق برای شما قابل قبول نیست یا در واقعیت، از پذیرش این موضوع که تا به امروز پیرو افکار غیر منطقی و بی پایه بوده اید، دچار نگرانی و تنش شده باشید و اساسا این حقیقت برای شما قابل قبول نباشد.

 

اما اگر مرده‌اي که در رویا مشاهده میکنید، فردی باشد که در واقعیت وی را می‌شناسید، باید بدانید که انسانها ، به واسطه‌ي اخلاق و افکار خود، بر ما تاثیر عمیقی میگذارند. به شکلی که به مرور، تبدیل به بخشی از شخصیت ما میشوند. پس تفسیر این رویا به خوده شما مربوط میشود.

 

این رویا بشما می گوید که بعدی از شخصیت شما که می تواند مربوط به اعتقادات با بخشی از دیدگاه‌هاي‌ شما درباره‌ي زندگی است، در حال فروپاشی و نابودی است.
 
ممکن است این افکار، سابقاً برای شما بسیار دوست داشتنی بوده باشند، و بسیار به ان‌ها تعلق خاطر و وابستگی داشته باشید، اما همین حالا و بدلیل شرایط جدید، متوجه شده باشید که دیگر نمیتوانید پذیرای ان افکار باشید.

 

ان افکار بخصوص در شما مرده اند و برای شما بی معنا شده اند. ممکن است در واقعیت، حاضر به پذیرش این حقیقت نباشید و قبول نکنید که کاملا متحول شده اید. این انکار، به شکل نماد مرده در رویا ظاهر می شود.

 

این رویا از شما میـــخواهد تا درباره‌ي تغییرات روانی به وجود آمده از خودتان سوال کرده و با حقیقت رو به رو شوید و به دنبال پیدا کردن افکار تعدیل شده و مناسب برای جای گزین کردن باشید.

 

دیدن مرده در لباس نامناسب و کهنه هشداری از رسیدن غم و ناراحتی برای بیننده خواب است. تعبیرگران امروزی دیدن مرده را بیانگر از دست دادن فرصت و یا به اصطلاح فرصت سوزی می دانند. زندگی در نقطه مقابل مرگ و نماد وجود داشتن فرصت است.

 

تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا در رابطه با دیدن مرده در خواب می گوید:

 

رویای مردمان مرده منظور تصویر رفتگانی است که شما ایشان را می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در ان‌ها مردگان ظاهر میشوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با ان‌‌ها داشته‌ایم.

 

یا احساسمان درباره خود مرگ. وقتی شخصی که به ما نزدیک است می‌میرد، به دورانی قدم میگذاریم که رابطه ما با او تغییر میکند و از موجودی حاضر در عالم ماده به موجودی زنده در خاطرات و زندگی درونی ما تبدیل می شود.

 

تعبیر خواب کامل همسر مرده :

تعداد زیادی از رویاهای مردگان از سوی زنانی گزارش شده اند که شوهران را از دست داده اند. داشتن رویاهای آزاردهنده از دست دادن توانایی دیدن رویای همسر متوفی تا مدتی و یا دیدن رویایی با مضمون تصویر او در دوردست ها نزدیک نمی‌شود که تا مدتی پس از مرگ همسر طبیعی است.

 

پس از پذیرفتن مرگ، مواجه شدن با حس فقدان، سوگواری و خشم، و ادامه دادن به زندگی و عشق به عزیزان، مضمون این رویاها بتدریج شادمان تر می شوند و تاثیرات منفی انها بر طرف می شود.

 

تعبیر خواب شخص مرده یا جنازه :

طبق معمول به بخشی از زندگی شما اشاره می کند که “مرده” است. این تصویر می تواند به پدیده عمومی مرگ احساسات اشاره کند که شامل چیزهایی از قبیل درماندگی در ایجاد ارتباط عاطفی و از دست رفتن احساس شما در مورد شخصی است.

 

افسردگی و غمی که پس از تغییرات عظیم در زندگی، از قبیل از دست دادن همسر، فرزند، یا کار، به وجود می اید. احساس این که زندگی شما بطور کلی نه انگیزه اي دارد و نه ثمره اي.

 

مثلاً وقتی که احساس می کنید در رابطه زناشویی یا موقعیت خاصی از زندگی به جایی نمیرسید، خشم سرکوب شده اي که ابراز وجود مثبت شخص را نیز “می‌کشد”؛ تصویر مرده در رویا می تواند احساساتی راکه برشمرده ایم به هم پیوند بزند، همان گونه که نماد ها بیانگر عرضه وسیعی از معانی هستند. شاید این هم شخص مرده بخشی از وجود شما باشد که می‌خواهید از خود جدایش کنید و پشت سر رهایش کنید تا بمیرد.

 

کارل گوستاو یونگ دیدن شخص مرده در رویا را آن گونه تحلیل مي نماید:

 

دیدن یا حرف زدن با مرده در خواب، اخطاری به شماست که تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نا مناسب معاشرت می کنید. این خواب ممکن است راهی برای شما باشد که احساساتتان رابا کسانی که مرده اند، مطرح کنید و حستان را بیان کنید و خودتان را خالی کنید. تعبیر دیگر این است که این رویا سمبلی از از دست دادن مادی است.

 

اگر شما خواب یک نفر را ببینید که مدت ها قبل مرده است بیانگر این است که موقعیت یا رابطه فعلی تان در زندگی، مشابه ویژگی فردی است که فوت شده است. رویا ممکن است نشانگر این باشد که چگونه نیاز دارید به این موقعیت یا رابطه پایان دهید و ان را تمام کنید.

 

اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، پس به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنت ان زنده است و مرگ آن ها را باور نکرده اید. شما هنوز تلاش می کنید تا مرگ وی را باور کنید.

 

اگر شخص فوت شده تلاش می کند تا شما را همراه خودش به جایی ببرد، پس بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگش را بفهمید. شما نمیخواهید تنها باشید.

 

جدیدترین مطالب سایت
کلیپ سلطان تقلید صدای ایران
کلیپ سلطان تقلید صدای ایران