تعبیر خواب مرغ و تخم مرغ از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مرغ و تخم مرغ از بزرگان

 تعبیر خواب تخم مرغ

تعبير خواب تخم مرغ به روايت لیلا برایت

خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ي سود مالی است.
اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‏هاي‌ خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است.
دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ي ان است که روزهای خوبی پیش رو دارید.
دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‏ها و مشکلات است.
اگر در خواب کسی بشما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‏مند می‏شوید.

 

تعبير خواب تخم مرغ به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ؛ نشانه ان است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید .

تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است.

۲ـ خوردن تخم مرغ در خواب ؛ علامت ان است که آشفتگی هاي‌ غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند.

۳ـ دیدن تخم مرغ هایي که تازه شکسته اند در خواب ؛ نشانه ان است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

۴ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است.

۵ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب، علامت انجام معاملات سودمند است.

۶ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده میشود، نشانه ان است که جواهراتی بخود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد.

۷ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ؛ نشانه ان است که از خوشاوند دوری بشما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت.

 

تعبیر خواب تخم مرغ به روایت بزرگان 

تعبیر خواب مرغ | تعبیر خواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب خوردن مرغ

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی گوشت مرغ را میخوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف میکنی.

 

تعبیر خواب تخم گذاشتن مرغ

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی مرغ خانگی در خانه تو تخم گذاشته است از زنی به تو سود و منفعت می رسد.
حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی مرغ خانگی مقابل تو تخم می کند از زنی کم ‌مرتبه و پست صاحب فرزندی خواهی شد.

 

تعبیر خواب مرغ از معبرین غربی

دیدن مرغ زنده در خواب سمبل عدالت و داوری است.

اگر در خواب خودرا در حال خوردن مرغ دیدید نشانه به وقوع پیوستن مشکلات مالی در مسائل پیش روی شماست.

ظاهر شدن اینگونه پرنده‌ها در خواب نیاز به تعادل، احیا و تفکر بادقت را در برابر نیروهای مخالف و تضعیف کننده نشان می دهد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن مرغ در خواب، نشانه ان است که افراد خانواده با دوستانی دیگر، گرد هم جمع میشوند.

 

تعبیر خواب مرغ از امام صادق «ع»

تعبیرهای مرغ عبارت‌اند از:

زنی زیبا

کنیزک

خدمتکار خانه

 

تعبیر خواب مرغ خانگی

ابن سیرین میگوید: 

تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار می باشد

اگر در خواب ببینی مرغ‌هاي‌ خانگی زیادی داری، به این معنی است که به سروری می رسی.

ابراهیم کرمانی میگوید: مرغ خانگی زنی زیبا و ثروتمند است.

 

جدیدترین مطالب سایت