جستجو در تالاب

تعبیر خواب پاسبان | تعبیر خواب پاسبانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان | تعبیر خواب پاسبانی

تعبیر خواب پاسبان

تعبیر خواب پاسبان و پاسبانی را دراین قسمت از تعبیر خواب از منوچهر مطیعی تهرانی و محمد بن سیرین بخوانید.

 

تعبير خواب پاسبان به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد. پاسباني کردن و پاس دادن نيز نيکو است و گوياي خير و منفعت است.

اگر در خواب ديديد که خودتان پاسبان شده ايد و لباس پاسباني پوشيده ايد خواب شما مي گويد که ناخود آگاه از چيزي و کسي بيمناک هستيد و مي ترسيد ليکن خواب بدي نيست و نبايد نگران باشيد.

 

چنانچه در خواب ببينيد که پاسباني بشما نزديک مي شود امنيت و فراغت خيال مي يابيد و رفع نگراني و تشويش شما مي شود. اگر ديديد که با پاسباني همراه هستيد و راه مي رويد ودر يک مسير سفر مي کنيد به سفر مي رويد و چنانچه پاسبان چيزي بشما داد زيان مي کنيد و پولي نه چندان زياد را از دست مي دهيد.

 

اگر شما به پاسبان چيزي بدهيد در آينده نزديک سودي نصيب شما مي شود و بهره ای مي بريد. اگر در خواب با پاسبان صحبت مي کرديد در روزهاي آينده مورد سئوال قرار مي گيريد و لازم مي شود که به پرسشي جواب بدهيد.

 

نه سئوال شما را خوشنود مي کند و نه جواب رابه رضايت مي دهيد و بالاخره اگر کسي رابا لباس پاسباني ديديد و او آشناي شما بود در روزهاي آتي يکي از خويشاوندانتان بشما خيانت مي کند و دروغ مي گويد.

 

تعبیر خواب پاسبان | تعبیر خواب پاسبانی

تعبیر خواب پاسبانی

تعبير خواب پاسبانی به روايت محمد بن سیرین

احترام داشتن در خواب بر دو وجه است:
اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت، دلیل است بر منفعت دو جهانی.
اگر بیند که در سرای سلطان پاسبانی میکرد، دلیل که از سلطان خیر و منفعت یابد.
اگر بازرگان این خواب را بیند، در تجارت سود بسیار کند.
اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت، دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند.
و پاسبان درخواب دیدن، خداوند قدر و منزلت و ولایت بودو تیمار کارها دارد و مردم دراهتمام او باشند.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی کسانی که تو ترافیک میزنن جاده خاکی
کلیپ دیدنی کسانی که تو ترافیک میزنن جاده خاکی