تعبیر خواب پخت پز و پختن گوشت | تعبیر خواب پلو

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پخت پز و پختن گوشت | تعبیر خواب پلو

تعبیر خواب پخت پز و پختن گوشت

تعبير خواب پخت وپز به روايت آنلی بیتون

تعبیر خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و این که باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.

 

 تعبیر خواب پختن گوشت

تعبير خواب پختن گوشت به روايت آنلی بیتون

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید، نشانه ان است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید.

 

تعبیر خواب پخت پز و پختن گوشت | تعبیر خواب پلو

تعبیر خواب پلو

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پلو يا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب ديديد که از برنج پلو مي پزيد يا ديگري برنج پخته و پيش روي شما نهاده حاجت شما روا مي شود و به آرزويي که داريد مي رسيد که بيشتر جنبه مالي دارد نه معنوي.

 

دادن برنج پخته يا پلو به ديگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندي از خير و نيکي و نعمت است. اگر روي پلو زعفران ريخته بودند در راه رسيدن به هدفي که داريد ملال و اندوهي پيش مي آيد که زود رفع مي شود.

 

خوردن پلو با ترشي غم است. با ماست خشم است. با دوغ غم و اندوه است. چنانچه ببينيد که پلو رابا ماست مي خوريد حاجت شما برآورده مي شود اما به علتي خشمگين مي شويد. به هرحال ديدن پلو در خواب بد نيست.

 

دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببينند که پلو مي خورند يا پلو پيش روي انها نهاده اند و يا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در ان چيده شده شوهر مي کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است.

 

چنانچه در خواب ديديد که پلو مي خوريد اما پلوي شما شلتوک يا شن و ريگ دارد براي شما زحمت به وجود مي آورند و کسي هست که خيانت مي کند و دروغ مي گويد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت