تعبیر خواب پدر روحانی | تعبیر خواب پدر مقدس بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پدر روحانی | تعبیر خواب پدر مقدس بزرگان

تعبیر خواب پدر مقدس

تعبیر خواب پدر مقدس و تعبیر خواب پدر روحانی چیست ؟

 

تعبير خواب پدر مقدس به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ؛ نشانه ان است که توطئه هایي برای نابودی شما در حال چیده شدن است .

 

۲ـ اگر پدر مقدس را در حال پرستش ببینید ؛ نشانه ان است که با فریب و چاپلوسی ؛ قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند.

 

۳ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ؛ نشانه ان است که در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با اینکار به شهرت خود لطمه خواهد زد.

 

اما اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج میکند ؛ باوجود فقر و بد بختی و وسوسه هاي‌ درونی آبروی خودرا حفظ خواهد کرد.

تعبیر خواب پدر روحانی | تعبیر خواب پدر مقدس بزرگان تعبیر خواب

 تعبیر خواب پدر روحانی

تعبير خواب پدر روحانی به روايت هانس کورت

مشاهده پدر روحانى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنیدن صداى موعظه پدر روحانى در خواب، نشان دهنده ان است که فردى قصد فریب شما را دارد.

 

تعبير خواب پدر روحانی به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ؛ نشانه ان است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت ودر زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده اي روی خواهد داد.

۲ـ اگر در خواب صدای موعظه پدر روحانی را بشنوید ؛ نشانه ان است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف میکند .

۳ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ؛ نشانه ان است که حقوق دیگران رابه نفع خودتان پامال می‌کنید .

 

جدیدترین مطالب سایت