تعبیر خواب پدر | تعبیر خواب پدربزرگ و مادربزرگ

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پدر | تعبیر خواب پدربزرگ و مادربزرگ

 تعبیر خواب پدر

خواب پدر در خواب تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب پدربزرگ و مادر بزرگ چیست ؟
 

تعبير خواب پدر به روايت لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پدر: نیکبختی
در حال مرگ: شرمساری
تعبیر خواب پدر شدن: تحولات

 

تعبير خواب پدر به روايت لیلا برایت

دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر ان است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد.

 

تعبير خواب پدر به روايت آنلی بیتون

1- اگر در خواب پدر خودرا ببینید ؛ علامت ان است که با مشکلی در زندگی مواجه می‌شوید . مشکل شما حل نمی‌شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.
2- اگر خواب پدر خودرا ببینید که پیش تر مرده است، علامت ان است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.
3ـ اگر دختری خواب پدر خودرا ببیند که پیش تر مرده است، نشانه ان است که نامزدش وی را فریب میدهد.

 

تعبیر خواب پدر | تعبیر خواب پدربزرگ و مادربزرگ

 تعبیر خواب پدربزرگ یا مادربزرگ

تعبير خواب پدربزرگ یا مادربزرگ به روايت آنلی بیتون

دیدن و گفت و گو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب، علامت ان است که با مشکلاتی مواجه میشوید که به سختی می‌توان از پس انها برآمد ؛ اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکلات غلبه می‌کنید .

 

تعبير خواب پدربزرگ یا مادربزرگ به روايت لیلا برایت

اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد.

 

جدیدترین مطالب سایت