تعبیر خواب پرستار | تعبیر خواب پرستاری از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پرستار | تعبیر خواب پرستاری از بزرگان تعبیر خواب

 تعبیر خواب پرستار

تعبیر خواب پرستار و پرستاری در انواع مختلف را در تالاب بخوانید:

 

تعبير خواب پرستار به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می‌کند، علامت ان است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.

 

۲ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می‌گوید، علامت ان است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
۳ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت میکند، نشانه ان است که با از خودگذشتگی احترام ویژه اي در بین مردم به دست می آورد.

 

۴ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک میگوید، نشانه ان است که به وسوسه هاي‌ فریبنده تن خواهد داد.

 

تعبیر خواب پرستار | تعبیر خواب پرستاری از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب پرستاری

تعبير خواب پرستاری به روايت آنلی بیتون

اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى کند، نشانه ان است که بیمارى شما را تهدید مى کند.

 

اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى ابید، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

 

۱ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می‌کند ؛ نشانه ان است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد .

 

۲ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری میکند ؛ علامت ان است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

 

۳ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت میکند ؛ نشانه ان است که مسئولیت هاي‌ خود رابه شکل هماهنگی پیش خواهد برد.

 

جدیدترین مطالب سایت