تعبیر خواب پشت بام به روایت آنلی بیتون

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پشت بام به روایت آنلی بیتون

 تعبیر خواب پشت بام

تعبير خواب پشت بام به روايت آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید بر پشتبام خانه اي ایستاده اید:

علامت ان است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت. اما اگر احساس کنید از پشتبام سقوط میکنید ؛ نشانه ان است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت.

 

اگر خواب ببینید بام خانه اي در حال فروریختن است :

علامت ان است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد.

 

۳ـ اگر خواب ببینید سقف خانه اي را تعمیر می‌کنید:

نشانه ان است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.

 

۴ـ خوابیدن بر پشتبام در خواب:

علامت ان است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.

تعبیر خواب پشت بام به روایت آنلی بیتون

تعبير خواب پشت بام به روايت هانس کورت

دیدن پشتبام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است.

 

سقوط از پشتبام در خواب، نشان دهنده ان است که دچار مشکلی می‌شوید.

 

اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی ‏توانند بشما آسیب برسانند.

 

انواع تعبیر خواب از آنلی بیتون را در پایین بخوانید.

جدیدترین مطالب سایت