تعبیر خواب پلکان به روايت معبران غربی | تعبیر خواب پیکان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پلکان به روايت معبران غربی | تعبیر خواب پیکان

 تعبیر خواب پلکان

تعبیر خواب جالب پیکان و پلکان را در سایت تالاب بخوانید:

 

– تعبیر خواب پلکان

– تعبير خواب پلکان به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

پله در زندگی روزمره ما وسیله اي است که ما را از محلی پست به جائی مرتفع می‌رساند.

 

از گودال بالا می آورد یا از کف حیاط خانه به بام منتقل مي نماید. همه ی چیز هایي که می‌توانند وسیله ترقی ما قرار بگیرند ودر جامعه موجب تشخص باشند در خواب به شکل پله ظاهر می‌شوند از ان از ان جمله هستند پول، تحصیلات، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسبت و پیوند هاي‌ خانوادگی و غیره.

 

چنانچه در خواب پله یا پله کان ببینیم با توجه به وضع و موقعیتی که داریم خودمان میتوانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت میکند و نشانی میدهد.

 

چنانچه در خواب ببینیم که بالای پلکان هستیم خواب ما می‌گوید که ترقی میکنیم و پیشرفت حاصل می نمائیم و اگر در خواب دیدیم که از پله فرود می آئیم تنزل و تخفیف مقام پیدا می‌کنیم.

 

اگر پله در جائی تاریک بود مشکلات ما را نشان می‌دهد و اگر پله سست بود تردید و فقدان اراده و همت خود ما است. پله باریک و طولانی نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و این ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید.

 

نرده هاي‌ اطراف پله ها فرزندان و دوستان هستند و چنانچه از پله اي بالا می رفتید یا پایین می آمدید که این طرف ان طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود خواب شما می‌گوید که به یکی از این دو میتوانید امیدوار و دل گرم باشید.

 

اگر دوست دارید دوستتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان بزرگ دارید ان ها پشت و حامی شما خواهند بود. برای زنان، طارمی پله ها شوهر و فرزندان هستند.

 

چنانچه در خواب دیدید که به سرعت و شتاب از پله اي بالا رفتید و ان جا چیزی راکه میخواستید نیافتید خواب شما از بیهودگی تلاشی که میکنید حرف میزند و این‌که از زحمات خود سودی نمیبرید و ناگزیر باید از نو کارها را شروع کنید.پله بی نهایت که تا اعماق آسمان وجود داشته باشد نیکو خوابی نیست.

 

پلکان از سنگ و آهن باشد بهتر از پلکان آجری و خشتی و گلی است.

 

پرت شدن از پلکان هم خوب نیست.

اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پائین آمدید فریب می‌خورید و زیان میبینید و اگر پائین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید فریب می‌خورید اما زیانی متوجه شما نمیشود.

 

تعبير خواب پلکان به روايت آنلی بیتون

۱ـ بالارفتن از پلکان در خواب ؛ نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .
۲ـ افتادن از پله ها در خواب ؛ نشانه ان است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .
۳ـ پایین آمدن از پلکان در خواب ؛ نشانه ان است که روابط عاشقانه شما به شکست خواهد انجامید .
۴ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب ؛ نشانه بدست آوردن شهرت و ثروت است .
۵ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می‌روند ؛ نشانه ان است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .
۶ـ نشستن بر پله ها در خواب ؛ نشانه ان است که بتدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد . 

 

تعبير خواب پلکان به روايت اچ میلر

اگر خواب ببینید که از پله برقی استفاده میکنید، یعنی برای رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.

 

تعبير خواب پلکان به روايت لوک اویتنهاو

پله هاي‌ چوبی: پروژه هاي‌ خودرا کنار بگذارید.

تعبیر خواب پلکان به روايت معبران غربی | تعبیر خواب پیکان

 – تعبیر خواب پیکان

تعبير خواب پیکان به روايت جابر مغربی

 

دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی، که بیننده خواب با خصم گوید: خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود.
اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند، تاویلش به خلاف این است.

 

تعبير خواب پیکان به روايت آنلی بیتون

1ـ دیدن پیکان در خواب ؛ نشانه ان است که دوره رنج و اندوه به اتمام خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفر های لذتبخش در پیش رو خواهید داشت.
۲ـ دیدن پیکان شکسته در خواب ؛ نشانه ان است که به یأس و اندوه بعلت شکست در عشق ؛ مبتلا خواهید شد.

 

جدیدترین مطالب سایت