تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب چیست؟

دراین مقاله جالب درباره انواع تعبیر خواب از بزرگان درباره پل و رد شدن از پل در خواب توضیح خواهیم داد. تعبیر خواب بـه فرایند معنادهی بـه رویاهایی که در خواب دیده میشود، گفته میشود. در تعداد زیادی از تمدن‌هاي‌ باستانی خواب دیدن بـه عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌اي برای مداخلات نیروهای غیبی درنظر گرفته می ‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر بـه گره‌گشایی از مفهوم آن هستند.
 
تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پل از کارل گوستاو یونگ:

اگر در خواب ببینید از روی یک پل رد می شوید یعنی یک محل اتصال در زندگی شما بوجود خواهد آمد که با ورود بـه آن تغییرات مثبتی در زندگی تان ایجاد میشود. پل نشان دهنده یک دوره گذار در زندگی است، و شما وارد مرحله جدید خواهید شد.

 

اگر پلی که در خواب دیده اید روی آب قرار داشت یعنی تغییرات زندگی شما احساسی خواهد بود، اگر در خواب از روی پل بـه درون آب بیافتید یعنی جلوی احساسات خود را می گیرید و موقعیت تان را از دست می دهید، اگر در خواب، در حال گذر از روی یک پل بودید و این پل خراب شد یعنی یک فرصت مهم در زندگی تان را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب رد شدن از پل از مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید:

دیدن پل در خواب خوب است، بـه شرطی شکسته و ویران نباشد. هرچه پل بزرگ تر و محکم تر باشد تعبیر بهتری برای بیننده خواب دارد، عبور از یک پل بلند و طولانی بـه معنی رسیدن بـه امنیت و اعتبار میباشد.

 

تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب یک پل ویران ببینید یعنی پریشان و درمانده میشوید، اگر در خواب از یک پل عبور کردید یعنی بر مشکلات غلبه خواهید کرد و اگر در خواب ببینید که پلی رو بـه روی شما ظاهر شد، باید از ستایش بی مورد افراد بپرهیزید.

 

اگر در خواب از روی یک پل عبور می کردید یعنی بـه کمک اشخاص دیگر بـه اهداف زندگی تان دست پیدا میکنید. بـه طور کلی «پل» در خواب نشان دهنده ورود بـه مرحله جدیدی از زندگی است. این مرحله می تواند احساسی هم باشد، این خواب فقط در صورتی بد تعبیر میشود که: شما یک پل مخروب را ببینید یا این که در حال گذر از پل بـه پایین سقوط کنید.

 

تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پل صراط

اگر در خواب دیدید که در حال عبور از پل صراط هستید تعجب نکنید، این خواب نشان دهنده کلنجار رفتن شما با اعمال و رفتارتان است. شما در حال محک زدن یا سرزنش کردن خودتان هستید. این خواب بـه شما می گوید: در راه راست قدم بردارید و نگذارید که بار منفی اعمال شما دامن گیر زندگی تان شود.

 

تعبیر خواب پل امام جعفر صادق «ع»

تعبیر خواب پل بر 4 وجه می باشد:

اول: کامیابی

دوم: پادشاه

سوم: مال و نعمت 

چهارم: مردی با خیر و منفعت

اگر در خواب ببینی که پل ریخت و خراب شد یعنی پادشاه ضعیف شده و حکومت او دچار ضعف و سستی میشود.

 

تعبیر خواب پل و رد شدن از پل از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب ساختن پل

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب خود یک پل ساختی یعنی بـه مقامی دست پیدا می‌کنی و بـه واسطه آن صاحب ملک و مال زیادی می شوی.

 

تعبیر خواب تعمیر پل

اگر در خواب ببینید که در حال تعمیر کردن یک پل هستید یعنی در زندگی خود تصمیمات مهمی می‌گیرید که می توانند راه پیشرفت را برای شما هموار کنند.

 

گاهی برخی از خواب ها جنبه تعبیر ندارند و نباید هر خوابی را بعنوان خوابی با تعبیر حساب کرد. بهتر است همیشه قبل خواب یک لیوان آب بنوشید و شب ها سبک تر غذا بخورید؛ آرامش را قبل خواب به بدن منتقل کنید…

 

امیدواریم از تعبیر خواب ها لذت ببرید.

جدیدترین مطالب سایت