جستجو در تالاب

تعبیر خواب پل | تعبیر خواب پل عابر پیاده و تونل

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پل | تعبیر خواب پل عابر پیاده و تونل

تعبیر خواب پل | تعبیر خواب پل عابر پیاده

انواع تعبیر خواب پل و پل عابر پیاده و تعبیر خواب تونل را در این جا بخوانید : پل در خواب چه تعبیر دارد ؟ تعبیر خواب انواع پل و تونل در سایت تالاب بخوانید.

انواع تعبیر خواب کامل و زیبا :

 

تعبیر خواب پل

دیدن پل در خواب خوب است به شرط ان که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگ تر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و خاطرجمعی بیشتری می‌دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود ان سبب می‌شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم.

 

در خواب ما نیز پل همین معنی را میرساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به ان است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد.

 

چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همانطور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید میکند که بزرگ نیرومند و کریمی دستمان را میگیرد و از مرحله خطر عبور می‌دهد و به سر منزل امنیت میرساند.

 

اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می‌یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می‌کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می‌شویم. پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می‌کند.

 

پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

 

تعبیر خواب پل از محمدبن سیرین

پل در خواب سلطان است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند. ابراهیم کرمانی گوید: پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از سلطان وی را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند.

 

اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می‌کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار وی را جمع شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پل در خواب بر چهار وجه است.

 

اول: مردی است که همه ی مردمان رابه کار آید و حاجت همه ی کس را روا کند.

دوم: سلطان.

سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.

چهارم: مال بسیار حاصل … کردن.

اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال سلطان و نقصان ملک او. 

 

تعبیر خواب پل | تعبیر خواب پل عابر پیاده | تعبیر خواب تونل

 تعبیر خواب پل عابر پیاده

تعبير خواب  پل عابر پیاده به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند، عبور می‌کنید، علامت ان است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ؛ نشانه زیان و پریشانی موقتی است.

 

۲ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند عبور می‌کند، نشانه ان است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد، با همسری خشمگین ازدواج می‌کند.

 

۳ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ؛ در آب پاکیزه رودهانه میوفتد، علامت ان است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به اتمام می‌رسد. اما اگر آب زلال و پاکیزه نباشد ؛ نشانه آینده اي تاریک خواهد بود.

 

تعبیر خواب پل | تعبیر خواب پل عابر پیاده | تعبیر خواب تونل

تعبیر خواب تونل

تونل در خواب هاي‌ ما گویای سختی مقداری از راه زندگی ما است. راهی که داریم می پیمائیم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی باشیم دیدن تونل در خواب این را میگوید که با مشکلی روبه رو خواهیم شد که چنانچه از ان مرحله بگذریم راهمان صاف و هموار خواهد بود.

 

تونل در واقع راهی است زیر کوه که برای تسهیل در عبور و مرور ساخته می‌شود ولی در خواب ما برخورد با تونل گویای روبه رو شدن با مشکل و مانع و تنگی و تاریکی است. چنانچه در خواب دیدید که پیاده یا سواره وارد تونلی شدید به دشواری و سختی میرسید و با تنگی و تاریکی رو به رو میگردید و چنان چه از تونل بیرون آمدید مشکلات را پشت سر می نهید.

 

وارد نشدن به تونل به معنی عبور از سختی ها نیست بل که گویای فرار از مشکلات است در حالتی که مشکل باقی می‌ماند و اگر بازهم خواستیم از ان راه بگذریم ناگزیر با همان سختی رو به رو خواهیم شد.

 

اگر داخل تونل گیر کرده باشید خواب شما از دشواری عظیمی خبر می‌دهد که مهلک است و باید خیلی هوشیار باشید . چراغ مردی است که شما را راهنمائی میکند اما قادر به کمک نیست.

 

اگر در تونل بودید و صدائی شنیدید که صاحب صدا را نتوانستید ببینید خوب نیست و بدتر این است اگر صاحب صدا شما رابه نام بخواند. مشاهده روشنائی دهانه خروجی تونل درخشندگی نور امید است و عبور از تونل با اسب بهتر از عبور با ماشین است زیرا خودرو کسی است که نمی‌توانید به درستی و صمیمیت و اعتماد داشته باشید. 

 

ما نمیدانیم درون تاریکی چیست بهمین علت گاه اشخاص از تاریکی میترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد.

 

اگر در خواب دیدیم که از جائی روشن به محل تاریک رسیدیم در کارهایمان با ابهام رو به رو می‌گردیم و عملی ناشی از نادانی مرتکب میشویم ولی اگر از تاریکی بیرون آمدیم تعبیر نیکو دارد. اگر دیدید که از محل تاریک بیرون آمدید و به روشنائی رسیدید وضع شما التیام کلی می‌یابد و ظلمت غفلت و بی خردی را پشت سر می نهید و آگاهانه …

 

پیش می‌روید. اگر بیننده خواب ببیند که ابری آسمان را فراگرفت و همه ی جا را تاریک کرد غم و غصه اي عمومی پیش می‌آید و گرفتاری همگانی عارض میگردد مثل یک بیماری همه ی گیر.

 

معبران اسلامی نوشته اند تاریکی کفر است و ضلالت و بهترین حالت این است که در خواب خود از تاریکی بیرون می آئیم و به روشنائی برسیم. اگر کسی در تاریکی قرار داشت و شما وی را نمی‌دیدید ولی صدایش را می شنیدید گمراهی که در بلا گرفتار شده از شما یاری و مدد می طلبد. اگر از تاریکی صدای زن به گوش شما رسید آوای شیطان است.

 

اگر خودتان در تاریکی بودید اما روشنائی را از دور تشخیص می دادید امید هست که خودرا نجات دهید و به یقین دستی برای کمک به سوی شما دراز می‌شود که باید ان را بگیرید. 

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
ماجرای ازدواج جوان 22 ساله آمریکایى با مادر پیر دوستش (فیلم)
ماجرای ازدواج جوان 22 ساله آمریکایى با مادر پیر دوستش (فیلم)