جستجو در تالاب

تعبیر خواب پنجره از بزرگان علم تعبیر خواب + تعبیر خواب سوراخ در دیوار

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پنجره از بزرگان علم تعبیر خواب + تعبیر خواب سوراخ در دیوار

 تعبیر خواب پنجره

تعبیر خواب پنجره از بزرگان تعبیر خواب را در این جا بخوانید…

 

تعبير خواب پنجره به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن پنجره در خواب ؛ علامت ان است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ؛ نقش بر آب خواهد شد.

۲ـ دیدن پنجره های‌ بسته در خواب ؛ علامت ان است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

۳ـ دیدن پنجره های‌ شکسته در خواب ؛ علامت ان است که بدگماني هایي مصیبت بار بشما هجوم خواهد آورد.

۴ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت ان است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

۵ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می‌شوید ؛ علامت ان است که برای رسیدن به مقصود خود ؛ از ابزار و وسایلی غلط استفاده می‌کنید.

۶ـ اگر خواب ببینید از پنجره اي فرار میکنید و به بیرون می‌روید ؛ علامت ان است که با درد سری دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می دارد.

۷ـ اگر در خواب از پنجره اي به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ؛ علامت ان است که در پیشبرد شغل مورد علاقه خود با شکست روبه‌رو میشوید.

 

تعبير خواب پنجره به روايت لوک اویتنهاو

 نگاه کردن از پنجره: یک دیدار منتفی شده

وارد شدن از پنجره: شکست خوردن یک اقدام

بسته: موانع بر سر راه برنامه های‌ ریخته شده

باز: حمایت راحت

نورگیر: اضطرابتعبير خواب پنجره به روايت لیلا برایتدیدن پنجرهای باز در خواب، نشانه ان است که موفقیت های‌ بسیاری پیش رو دارید.

دیدن پنجره اي بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است.

اگر خواب ببینید که از پنجره بطرف بیرون پریده اید، ببیانگر بروز اختلافات است. 

تعبیر خواب پنجره از بزرگان علم تعبیر خواب + تعبیر خواب سوراخ در دیوار

تعبیر خواب سوراخ در دیوار

ديدن سوراخ در خواب های ما رازي است که پيش روي ما قرار مي گيرد ولي همانگونه که سوراخ ها مي توانند متفاوت باشند تعبير هم گوناگون هستند.

 

اگر در خواب ببينيد که بر ديواري سوراخ پديد آمده که نمي دانيد پشت ان ديوار چيست و کجاست و کدامين خانه قرار گرفته با مشکلي پيچيده و اسرار آميز روبه رو مي شويد.

 

اگر ديديد از سوراخي چيزي بيرون مي آوريد يا درون سوراخي مي کاويد در آينده براي رسيدن به هدفي تلاش خواهيد کرد و اگر از ان چيزي را بيرون آورديد رازي را کشف مي کنيد يا مجهولي را روشن مي نمائيد که بستگي مي يابد به ان چه که از سوراخ بيرون مي آوريد.

 

اگر چيزي که بيرون مي آوريد مطلوب و خوشايند باشد پيروزي حاصل مي کنيد و اگر نا مطلوب و مکروه باشد ملول و غم زده مي شويد. يا مالي به دست مي آوريد يا چيزي از دست مي دهيد.

 

بزرگي سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول. يعني اگر سوراخي بزرگ ديديد با مجهول کوچک تري روبه رو مي شويد و اگر سوراخ ريز و تنگ بود مجهول بزرگ‌تر و پيچيده تر است.

 

اگر ديديد در اتاق يا خانه شما سوراخي پديد آمده که قبلا وجود نداشته است کسي از راز شما آگاه مي شود و اگر ان سوراخ را در خانه ديگران ديديد شما از راز ديگر افراد آگاه مي شويد ودر واقع فضولي مي کنيد.

 

سوراخ کردن چوب استيلا بر غم و سوراخ کردن آهن استيلا بر مشکل است. اگر سوراخ در کوه باشد و شما از ان بيمناک باشيد امنيت مي يابيد و بزرگي از شما حمايت مي کند اگر از ان سوراخ بيمي نداشته باشيد بيمناک مي شويد و کسي شما را مي ترساند.

 

اگر در خواب ببينيد که شکم يا شلوارتان سوراخ شده با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگر ببينيد جائي از بدن‌تان سوراخ شده زيان مي بينيد و به مقدار خوني که از سوراخ مي رود مالتان را از دست مي دهيد.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپی دیدنی از مهربانی و بخشش یک کلاغ
کلیپی دیدنی از مهربانی و بخشش یک کلاغ