تعبیر خواب چاه آب و چاه خشک و تاریک

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه آب و چاه خشک و تاریک

تعبیر خواب چاه

انواع تعبیر خواب درباره چاه را در مجله تعبیر خواب تالاب بخوانید:

 

– تعبير خواب چاه به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم اسـت، دليل كه مال زن بـه كراهت بستاند. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، دليل كه بـه جهت مال زن جفا يابد

 

تعبير خواب چاه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

بـه تشخيص معبران سنتي و کهن چاه در خواب های ما مکر و حيله اسـت و چون بـه طور سنتي و عرفي مکر و حيله بـه زن بر مي گردد و صحيح يا نادرست زن را منشا نيرنگ و دوروئي و رياکاري دانسته اند چاه را نيز در خواب زن تعبير کرده اند.

 

در نفايس الفنون نيز چاه آب _ مال مجموع _ تشخيص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانيم کـه ان چاه آب دارد مالي اندوخته بـه ما مي رسد. مرحوم مجلسي نوشته آب چاه روزي حلال اسـت.

تعبیر خواب چاه آب و چاه خشک و تاریک

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب باد + تعبیر خواب طوفان و دیدن هوای طوفانی در خواب


 

تعبير خواب چاه به روايت امام جعفر صادق

ديدن چاه در خواب، بر شش وجه اسـت.

اول: زن

دوم: كنيزك

سوم: عالم

چهارم: توانگري

پنجم: مكر

ششم: مكر و حيله و مرد چاه كن در خواب مكر و حيله اسـت.

 

تعبير خواب چاه به روايت محمد بن سيرين

چاه در اصل، تاويل زن اسـت.

 

اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي كنند، دليل كه زن خواد. اگر بيند كه كندن چاه كسي وی را مدد مي كرد،دليل كه ميان او و ان زن كسي واسطه اسـت و خواهد كه بـه مكر و حيله ان زن را بـه زني وي دهد، زيرا كه كندن چاه مكر و حيله اسـت ودر مثال گويند:

 

فلان كس چاه براي فلان كس مي كند، يعني با وي بدي و مكر خواهد كرد، و آب چاه در خواب مال زن اسـت. اگر كسي بيند كه ازچاهي آب خورد، دليل كه مال زن بخورد.

اگر از چاهي آب خورد كه از خشت پخته برآورده بود هم، دليل بر مال زن كند. اگر بيند كسي چاه كند و آب برنيامد، دليل كه زني درويش خواهد.

 

جدیدترین مطالب سایت