تعبیر خواب چراغ از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چراغ از بزرگان

تعبیر خواب چراغ از بزرگان

چراغ در خواب نشانه چیست و اگر در خواب چراغ زیادی روشن بود تعبیرش چیست ؟ در اینجا انواع تعبیر خواب درباره چراغ را بخوانید…

 

تعبير خواب چراغ به روايت جابرمغربی

اگر بيند در شهر چراغ بسيار اسـت، دليل كه سلطان ولايت عادل اسـت و قاضي منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسيار اسـت.

اگر غريب اسـت، زن كند يا كنيزك خرد.

اگر بيند از آتش زنه چراغ برافروخت، دليل كه اگر زن دارد فرزندش آيد.

اگر در سفر غايب دارد بـه سلامت بازآيد.

تعبیر خواب چراغ از بزرگان

تعبير خواب چراغ به روايت امام جعفر صادق

ديدن چراغ در خواب بر چهارده وجه اسـت.

– اول: سلطان.

– دوم: قاضي.

– سوم: فرزند.

– چهارم: عروسي.

– پنجم: ولايت.

– ششم: سراي.

– هفتم: مهتر.

– هشتم: شادي.

– نهم: علم.

– دهم: توانگري.

– يازدهم: عيش خوش.

– دوازدهم: كنيزك.

– سيزدهم: منفعت.

– چهاردهم: ان چه بيند همان‌ گونه اسـت.

 

تعبیر خواب چراغ از بزرگان

تعبير خواب چراغ به روايت ابراهيم کرماني

چراغ در خواب،خادم خانه اسـت

 

تعبير خواب چراغ به روايت منوچهر مطيعي تهرانی

اگر در خواب ببينيد کـه چراغي در دست داريد و راه مي رويد نشان ان اسـت کـه بـه سفري پر سود مي رويد يا ماموريتي بـه شـما مي دهند کـه براي شـما پيروزي ميآورد و چنان چه تاجر و کاسب باشيد کسبي پرسود خواهيد داشت.

 

اگر مردي مجرد در خواب ببيند کـه چراغ افروخته يا چراغي را مي افروزد زني در زندگيش پيدا مي شود يا عاشق مي شود و ازدواج مي کند. افروختن چراغ در خواب نيکو اسـت همين طور اسـت چراغ افروخته در اتاق داشتن و ديدن.

 

چراغ در خواب بنا بـه نوشته معبران کهن براي مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر اسـت و براي زن شوهري دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند بـه خانه و خانواده چنان چه دختر جواني چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببيند خوستگاري مناسب پيدا مي کند. برخي ديگر از معبران نوشته و متذکر شده اند کـه داشتن چندين چراغ ؛ وجود چندين فرزند را نويد مي دهد.

 

لامپ بستن بـه چراغ برق و نفت و روغن ريختن در چراغ نفتي نيز خوب اسـت چون تهيه و تدبير کاري اسـت اميد بخش کـه در آينده شـما را بـه نعمت و رفاه و آسودگي مي رساند.

جدیدترین مطالب سایت