مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب چسب به روایت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب چسب به روایت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب چسب

اگر در خواب ببينيد کـه کاغذها را بـه هم مي چسبانيد کاري بيهوده و عبث انجام مي دهيد معهذا از ياري ان مرد مصلح بهره مند مي شويد گرچه محبت وی را از بين مي بريد.

تعبیر خواب چسباندن عکس با چسب

اگر ببينيد بـه کمک چسب عکسي بـه ديوار يا آلبوم مي چسبانيد، اگر عکس خودتان باشد سبب شهرت ديگري مي شويد و اگر عکس ديگري باشد با وساطت ان خير و نيکو کار خودتان علم مي شويد.

اگر بـه دستتان چسب ماليده شده بود بـه طوري کـه انگشتانتان بـه هم مي چسبيد در مال شخصي نيکو کار دست درازي مي کنيد و اگر لب هايتان چسبيده بود دروغ مي گوئيد و ناسپاسي مي کنيد.

تعبیر خواب چسباندن  کفش با چسب

اگر ديديد بـه کفش خود چسب مي زنيد بـه سفر مي رويد ودر اين سفر با مردي خوب آشنا مي شويد يا با زني نيکو کار و شريف برخورد مي نمائيد.

چسب در خواب شـما زن يا مردي اسـت خير و نيکوکار و مصلح کـه نيکي مي کند و مي کوشد گسيختگي زندگي ديگران را ترميم کند و گسستگي ها را از بين ببرد.

تعبیر خواب چسب به روایت منوچهر مطيعی تهرانی

اگر در خواب ببينيد کـه با چسب کاغذ ديواري را مي چسبانيد بـه کمک همان انسان نيکو کار بـه زندگي سر و سامان مي بخشيد.

اگر اتاق در خواب متعلق بـه خودتان باشد بـه ديگري اين خدمت را انجام مي دهيد .

اگر اتاق غريبه باشد بـه زندگي خودتان سامان مي دهيد. تخته و چوب در خواب مردي منافق و دروغگو اسـت.

تعبیر خواب چسب چوب

چنان چه در خواب بينيد کـه با چسب چوب و تخته يا يک شئي چوبي را مي چسبانيد بـه ياري همان مرد مصلح اختلاف خودتان رابا مردي دروغگو و منافق ازبين مي بريد و صلح و آشتي مي کنيد .

اگر چنين منافقي در زندگي خود شـما نيست بين ديگران صلح برقرار مي داريد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت