تعبیر خواب چغاله از منوچهر مطيعی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چغاله از منوچهر مطيعی

تعبیر خواب چغاله

اگر در خواب ببينيد کـه هنگام چيدن چغاله از درخت شاخه را شکستيد ظلمي مي کنيد کـه در نتيجه ان خانه و خانواده ای را متلاشي مي نماييد و بـه هم مي ريزيد حال اگر چغاله را بخريد يا کسي بـه شـما بدهد دهنده يا فروشنده چغاله بـه جاي کسي اسـت کـه شـما را بـه انجام کار خلاف دعوت و تحريص مي کند.

 

اگر چغاله داشته باشيد و نه اينکه از جايي آورده باشيد بدي و شر و فساد در نهاد خودتان اسـت.

 

اگر چغاله را نخواستيد و خوشتان نيامد و دور ريختيد راه رفته را باز مي گرديد و از بدي اعراض مي کنيد.

 

اگر چغاله را شـما بـه کسي داديد اين شـما هستيد کـه ديگري را بـه انجام کار خلاف وا مي داريد. چغاله اگر مال زردآلو باشد بدتر از چغاله بادام اسـت.

 

چغاله در خواب مالي اسـت حرام يا پولي اسـت کـه بـه ناحق نصيب بيننده خواب مي شود.

چغاله در خواب بهره و نتيجه زحمت ديگري اسـت.

 

اگر ترش باشد غم و اندوه و کدورت خاطر ميآورد. اگر نرم باشد راحت بـه دست مي آيد.

اگر شيرين باشد خوشحال مي کند و اگر تلخ باشد بيماري و اسارت و گرفتاري را خبر مي دهد.

 

اگر چغاله را از درخت بکنيد تعدي مي کنيد و ستم روا مي داريد.

جدیدترین مطالب سایت