جستجو در تالاب

تعبیر خواب چلچله + تعبیر خواب چلچراغ از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چلچله + تعبیر خواب چلچراغ از بزرگان

تعبير خواب چلچله به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

پرستو پيام آور بهار اسـت و ديدن پرستو در خواب نويد و اميد و خوشدلي اسـت و خواب ميمون و مبارکي اسـت. صداي پرستو در خواب صداي دوست عزيز سفر رفته اسـت.

 

اگر در خواب صداي پرستو شنيديد اما خودش را نديديد از کسي کـه وی را دوست داريد و مدتي دور مانده ايد خبري خوشحال کننده دريافت مي داريد يا از سفر رفته ای نامه مي رسد کـه شـما را شاد مي کند. اگر پرستو در خانه شـما لانه کرد عاشق مي شويد يا چنان انگيزه شوق آميزي در زندگي شـما پديد مي آيد کـه سر از پا نمي شناسيد.

 

چنانچه لانه خالي پرستو را در سقف ايوان و اتاق ديديد ودر خواب دانستيد کـه ان اتاق يا ايوان بـه شـما تعلق دارد عشق و محبتي در دل شـما ضعف و سستي مي گيرد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي در خواب ديد کـه از ديگري پرستو گرفت نشان ان اسـت کـه با عزيزي انس و الفت مي گيرد.

 

بـه کسي کـه دوستش دارد نزديک مي شود. خانم ايتانوس معبر يوناني مي گفت: پرستو نماد تمام چيزها و حوادث خوبي اسـت کـه بـه طور غير منتظره و ناگهاني در زندگي بيننده خواب ظاهر مي شوند.

 

اين درست اسـت چون پرستو در پرواز بسيار سريع اسـت ودر يک لحظه مي آيد و بـه درون لانه خود مي رود، اين سرعت پرواز مي تواند نمود خارق عادات در زنگي ما باشند.

 

اگر کسي ببيند کـه پرستو را کشت يا پرستوئي در دست داشت و از دستش گريخت و رفت ودر هوا ناپديد شده و يا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نيست و نشان ان اسـت کـه بيننده خواب اميد بزرگي را از دست مي دهد يا بين او و کسي کـه زياد دوستش دارد جدائي مي افتد ديدن جوجه های پرستو در لانه نيز همين تعابير را دارد و داراي ميمنت اسـت.

 

ديدن پرستو خوب اسـت ولي مشاهده تعداد زيادي پرستو در پهنه آسمان کـه از سوئي بـه سوئي پرواز مي کنند حسرت خوردن اسـت و مشهده کامروايي ديگران. براي دختران جوان بهترين خواب اين اسـت کـه ببينند پرستوئي بر سقف اتاق يا ايوان خانه ان ها لانه مي کند.

 

اين خواب نويد عشق و ازدواج اسـت و همان‌ گونه کـه ان پرستو لانه سازي مي کند کانون گرمي براي بيننده خواب تدارک مي شود. براي مردان مجرد و پسران جوان نيز ديدن پرستو نويد عشق و ازدواج اسـت.

تعبیر خواب چلچله + تعبیر خواب چلچراغ از بزرگان

تعبير خواب چلچراغ به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن چلچراغ يا لوستر در خواب خوب اسـت بـه شرط ان کـه روشن باشد و چنان چه خاموش باشد حسرت اسـت براي چيزهاي از دست رفته يا آرزوهاي چيزهايي اسـت کـه تحصيل ان ها دور از ذهن بيننده خواب قرار مي گيرد.

 

پس ديدن چلچراغ در خواب نيکو اسـت و بـه روشنايي و کامروايي تعبير مي شود بخصوص اگر چلچراغ را در بقعه يا زيارتگاه يا اعتاب مبارک روشن ببينيد کـه تعبير ان کامروايي در امور دنيا و آخرت اسـت.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰