تعبیر خواب چکمه + تعبیر خواب کفش

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چکمه + تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب چکمه و کفش از بزرگان

تعبير خواب چکمه به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

برخي از معبران نوشته اند کـه چکمه زن نیرومند و مال دار اسـت کـه مي تواند شوهرش را در زندگي بـه پيروزي های بزرگ برساند. جمعي ديگر از معبران معتقدند کـه چکمه قدرت و هيبت مرد اسـت و عاملي اسـت کـه قدرت و شوکت مرد را تاکيد مي کند و جلوه مي دهد.

 

چکمه براي زن نيز شوکت و آبرو اسـت و اعتبار و ارزشي کـه در خانه و خانواده و بين زنان ديگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او اسـت. اگر چکمه سياه باشد شوکت و بزرگي اسـت.

 

اگر زرد باشد غم و بيماري اسـت و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هيجان اسـت. ديدن چکمه با رنگ های غيرمتعارف در خواب خوب نيست.

 

تعبیر خواب چکمه به روایت امام جعفر صادق

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول: زن

— دوم: خادم.

— سوم: کنیزک.

— چهارم: قوت.

—  پنجم: معیشت. 

—ششم: مال. 

—هفتم: سفر.

و دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود کـه میراث قسمت کند.

 

تعبیر خواب کفش به روایت محمد بن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد، دلیل کـه زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خودرا سیه بیند، دلیل کـه ان زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل کـه ان زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل کـه ان زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل کـه ان زن بیمارگونه بود.

 

تعبیر خواب کفش از دید حضرت یوسف پیامبر ع 

دیدن کفش نشانه سفری اسـت کـه در ان با همسر آینده تان آشنا خواهید شد .

 

تعبیر خواب چکمه + تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کفش در خواب ما زن اسـت و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی اسـت کـه شوهر اصل کلی ان اسـت. اگر زن دارید ودر خواب کفش ببینید خواب شـما بـه همسرتان بر میگردد و نوئی و کهنگی و رنج و آسان ان اشاره اي اسـت بـه روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد ودر خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

 

اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه بـه لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او میشود « تعبیر خواب کفش لنگه بـه لنگه پوشیدن».

 

اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ اسـت و پایش را میزند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی میکند کـه قادر بـه بر آوردن ان نیست.

 

اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش بـه او خیانت می‌کند و اگر ببیند کفشش ان قدرکهنه و پاره و  فرسوده شده اسـت کـه نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت کـه کفش زن بـه زندگی خانوادگی او نیز اشاره میکند و تنها شوهرش مطرح نیست.

 

خانم آیتانوس میگفت

دیدن جعبه کفش در خواب مادر زن اسـت بـه همین علت مردان غربی کفش خودرا بدون جعبه می‌خرند و بـه خانه میبرند و شرقی ها علاقه دارند کـه حتماً کفششان جعبه داشته باشد.

 

ان اشاره اي طنز آمیز بـه این نکته اسـت کـه مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند ودر مغرب زمین تعداد زیادی از جدایی ها بـه علت وجود مادر زن اتفاق میوفتد اما زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و بـه او محبت میکنند.

 

«تعبیر خواب پاشنه کفش » اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار میشود و اگر زنی ببیند کـه کفش مردانه پوشیده صاحب پسر میشود.

 

تعبیر خواب چکمه + تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شـما پیش می‌آید .

ابن خلیل می‌گوید : دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست کـه شـما را بـه اوج موفقیت می‌رساند .

دزدیده شده کفش :

حضور یک شخص کـه در زندگی زناشویی شـما اختلال ایجاد می‌کند .

گم شدن یا گم کردن کفش «گم شده» : نشان از طلاق و جدایی می باشد .

 

اگر بیننده خواب ببیند کـه کفش کسی دیگر را بـه پا کرده یعنی در رابطه اي هست کـه این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خودرا تغییر دهد . جا

 

گذاشتن کفش نشان از غافل بودن شـما از همسراتان هست . « بـه همسرتان بی توجهی می‌کنید و این امر لطمه های‌ بزرگی بعد ها بـه خانواده تان وارد میکند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری بـه او داشته باشید »

 

تعبیر خواب کفش نو یا جدید :

ازدواج  « مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد » – هدیه دادن یا هدیه گرفت کفش نیز در از نظر اول ازدواج اسـت اما طبق معمول برای نزدیکان مانند برادر و خواهر .

دیدن کفش کتانی ؛ کفش اسپورت ورزشی ؛ کفش اسکیت ؛ صندل و کفش تابستانی  و شیشه اي و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست و دیدن کفش عروس و عروسی و مجلسی بیشتر سمبل ازدواج یا مقام برای شماست .

 

اگر دیدید کـه کفش شـما خیس یا خاکی ؛ گلی و گل آلود، یا پاره و کهنه شده و شـما بی توجه از کنار ان می گذرید  .

 

دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل .

 

 تعویض کفش یا کفش تا بـه تا : ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان .

دیدن کفش دخترانه یا بچگانه یعنی این کـه بچه دار میشوید .

 

اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ؛ نشانة ان اسـت کـه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات غلط خود از دیگران ؛ دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

 

اگر خواب ببینید بـه کفشهایتان واکس سیاه زده اید ؛ علامت ان اسـت کـه امور زندگی بـه خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شـما خواهد شد .

خریدن کفشهای نو در خواب ؛ نشانة ان اسـت کـه تغییراتی سودمند در زندگی شـما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ؛ پای شـما را میزنند ؛ نشانة ان اسـت کـه دوستان هم کار و خوشگذران ؛ شـما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد .

جدیدترین مطالب سایت