مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب چکه کردن شیر آب و صدای چک چک باران

تعبیر خواب چکه کردن شیر آب و صدای چک چک باران

تعبير خواب چکه به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درکتاب تعبیر خواب اش در مورد صدای چکه آب و یا دیدن ان در خواب چنین گفته اسـت : اگر از صداي چکه ناراحت شويد بدگويي او بـه نفع شـما تمام مي شود و اگر نسبت بـه صداي چکه بي تفاوت باشيد بدگويي شـما را بدنام مي کند.

اگر جايي چکه کند و شـما نبينيد اما صدايش را بشنويد کسي از ديگران نزد شـما بدگويي مي کند کـه باورتان مي شود و اين بـه صلاح شـما نيست.

تعبیر خواب چکه کردن شیر آب و صدای چک چک باران

تعبیر خواب چکه از شیر آب :

اگر در خواب ببينيد کـه شير آب چکه مي کند مال شـما تلف مي شود و گوياي اين اسـت کـه کسي مال شـما را ذره ذره از بين مي برد و اين تلف بـه قدري ناچيز اسـت کـه محسوس نيست.

اگر در خواب ببينيد کـه سقف چکه مي کند غمي براي شـما مي رسد.


حتما بخوانید: تعبیر خواب باران و بارش باران از دیدگاه بزرگان


اگر مشاهده کنيد کـه باران نمي بارد ولي ناودان چکه مي کند نعمتي بـه شـما مي رسد کـه بـه ظاهر اندک اسـت اما مداومت کـه بيابد زياد مي شود. اگر چکه آب کثيف و کدر باشد غم و اندوه و گرفتاري اسـت.

اگر روشن باشد خوب اسـت و نعمت تلقي مي شود. اگر چکه صدا کند کسي از شـما بد مي گويد و پشت سرتان حرف مي زند.

تعبیر خواب چکه کردن شیر آب و صدای چک چک باران

تعبیر خواب صدای چکیدن آب بر روی سقف از آنلی بیتون :

شنیدن صدای ضربه‌هاي‌ باران بر سقف، علامت ان اسـت کـه از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه میکند، علامت ان اسـت کـه بـه دام لذتی نامشروع خواهید افتاد.

آنلی بیتون:
اگر چکه‌هاي‌ آب گل آلود باشد، نشانه ان اسـت کـه تغییر و تحولی در زندگی شـما روی خواهد داد.
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت