تعبیر خواب گربه و بچه گربه از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب گربه و بچه گربه از بزرگان

تعبیر خواب گربه

انواع تعبیر خواب گربه و تعبیر خواب بچه گربه و…را این جا بخوانید. ( تعبیر خواب گربه وحشی ؛ تعبیر خواب گوشت گربه ؛ تبیر خواب گربه مشکی و سیاه رنگ وحشی ؛ تعبیر خواب حمله گربه به انسان و …)

 

تعبیر خواب کشتن گربه

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن کشتن گربه درویش گردد.

 

ابن سیرین میگوید:
اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌اي، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:
اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌اي، به این معنی است که مال دزدی را میگیری.

 

تعبیر خواب گربه سیاه و وحشی

لوک اویتنهاو میگوید:

گربه سیاه: بدبختی

گربه وحشی: دوست خطرناک

 

تعبیر خواب حمله گربه به انسان

آنلی بیتون میگوید:

– اگر خواب ببینید گربه اي را از خود میرانید، دلالت بر ان دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و معروف میشوید.

– اگر خواب ببینید گربه اي بشما چنگ می‌زند، دلالت بر ان دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

 

– اگر خواب ببینید گربه اي را نمیتوانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.

– اگر خواب ببینید گربه اي بشما حمله ورمی شود، دلالت بر ان دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.

 

لوک اویتنهاو میگوید: چنگ خوردن از گربه: مانع

 

تعبیر خواب گربه «معبرین اسلامی»

ابن سیرین می گوید:
تعبیر خواب گربه، مردی مفسد و دزد میباشد.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:
اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می شوی.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:
تعبیرهای گربه عبارت‌اند از:

 

1- دزد

2- غماز و طعنه زننده و عیب‌جو

3- بیماری

4 -زنی مهربان و دلسوز

5- جنگ و دشمنی

 

آنلی بیتون:

اگر در خواب گربه اي لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر ان دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می‌رانید، نشانه ان است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود.

 

اگر دختری خواب ببیند بچه گربه اي بغل کرده است، نشانه ان است که دیگران به او خیانت می کنند.

 

تعبیر خواب گربه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

1- اگر در خواب بینید گربه اي را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند

2- اگرگربه رابه دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط میشود.

3- اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خودرا برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید.

4- اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که وی را بگیرید زنی شما رابه استیصال وا می‌دارد و سر گردان می کند.

5- اگر ببینید گربه اي در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام میدهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت بشما صداقت ندارد.

6- چنانچه در خواب گربه اي قشنگ و براق ببینید که بشما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا میشود یا سر راهتان قرار می گیرد.

7- نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و اینکار برای او عادت شده است.

8- اگر در خواب بینید گربه اي دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می گیرد.

9- اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف میزنند و تصمیم میگیرند و غیبت میکنند.

10- اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.

 

دیدن گربه در خانه چه مفهومی دارد؟

ابن سیرین میگوید:

اگر در خواب ببینی گربه‌اي وارد خانه تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می شود.

اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده است، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می برد.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از آلت تناسلی

ابن سیرین میگوید:
اگر در خواب ببینی از آلت تناسلی مردانه تو گربه‌اي بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می شوي.

 

جابر مغربی می گوید:
اگر ببینی از آلت تناسلی زنانه تو گربه‌اي بیرون آمده است، صاحب فرزندی دزد می شوی.

 

تعبیر خواب گوشت و پوست گربه

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت گربه میخوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌اي، یعنی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می کني.

 

لوک اویتنهاو: پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گمشده

تعبیر خواب گربه + تعبیر خواب بچه گربه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه گربه

تعبير خواب بچه گربه به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر زنی در خواب ببیند بچه گربه اي زیبا ببیند ؛ نشانه ان است که به دام فریب ماهرانه اي کشیده می شود.

 

اما با تشخیص درست خودرا نجات می دهد.

 

اما اگر در خواب بچه گربه اي کثیف و لاغر ببیند ؛ علامت ان است که قربانی بی احتیاطی هاي‌ خود خواهد شد.

 

۲ـ دیدن بچه گربه ها در خواب ؛ دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد .

 

۳ـ اگر خواب ببینید بچه گربه ها را میکشید ؛ علامت ان است که بر نگرانی ها و ناراحتی هاي‌ زندگی غلبه خواهید کرد .

 

۴ـ اگر خواب ببینید مار ؛ بچه گربه اي را میکشد ؛ نشانه ان است که دشمنان سعی می کینند بشما آسیت بزنند . اما به خودشان آسیب می‌رسانند

 

تعبیر خواب گربه از نظر روانشناسی

گربه در رویا می تواند به تمایلات شما برای شاد بودن و شاد زیستن اشاره داشته باشد. حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم نماد بخشی از غرایز و امیال اولیه‌ي ما هستند که باید به شناخت و نظارت ان‌ها بپردازیم.

 

زمانی که گربه در رویا به سمت شما حمله ور می شود یا به شکلی استرس زا ظاهر می شود، نشان دهنده‌ي بخشی از غرایز شماست که نسبت به ان‌ها شناخت کافی نداشته با تمایلی برای رو به رو شدن با ان‌ها در زندگی واقعی ندارید. این رویا بشما یاد آور می شود که منشا ترس، میتواند عدم شناخت باشد. زمانی که ترس‌هاي‌ خودرا بشناسید، می توانید راه برخورد با ان‌ها را نیز پیدا کنید.

 

برای شناخت بهتر نماد گربه بهتر است به نقش و مفهومی که در زندگی بیداری ودر فرهنگ‌هاي‌ مختلف پذیرفته اند مراجعه کنیم. گربه‌ها با مفاهیمی مثل بازیگوشی، شیطنت، حسادت، و گا‌ها با مفاهیم پلید مرتبط میشوند.

 

بخش زیادی از تفسیر رویای شما به احساسی که هنگام مواجهه با نماد گربه تجربه میکنید مرتبط است. گربه‌اي که شما را کنجکاو می کند یا احساس علاقه را در شما بیدار میکند، نماد بخشی از غرایز شماست که دراین زمان شما رابه کنجکاوی و بهرهگیری از فراغت دعوت میکند.

 

این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که از شما می خواهد تا به آرامش روانی و تمایل خود به کنجکاوی و فراغت اهمیت داده و فرصتی را برای تخلیه‌ي روانی فراهم سازید.

 

گربه میتوانید در نقطه‌ مقابل احساس افسردگی ظاهر شود. شما دراین زمان متمایل هستید تا برای پیشگیری از به وجود آمدن احساس افسردگی، بکار‌هاي‌ سرگرم کننده که ذهن شما را گسترش می دهند یا شادی روانی را فراهم می‌آورند مشغول شوید.

 

این رویا از شما می خواهد تا چنین حقی را برای خود قائل شوید. دراین زمان، داشتن آرامش و سلامت روانی، در اولیت می باشد. شما در حال درک این موضوع هستید که علی رغم وجود مشغله‌ها یا ناراحتی‌هاي‌ روزمره، همان‌ گونه میتوان فرصت‌هایي برای شاد زیستن و آرامش فراهم آورد.

 

زمانی که گربه‌اي در رویا بشما حمله ور میشود ودر شما احساس تنش و نگرانی ایجاد می کند، می تواند به بدبینی شما نسبت به فعالیت‌هاي‌ سرگرم کننده اشاره داشته باشد.

 

شما ممکن است الان ودر زندگی بیداری، خودرا مجاب به انجام کار‌هاي‌ سخت و متمادی کنید و برای فراغت خود، فرصتی را درنظر نگیرید. ممکن است احساس کنید که سرگرمی و اوقات فراغت یا مشغول شدن به کنجکاوی‌ها و ماجراجویی‌هاي‌ دیگر می تواند ضربه‌ي شدیدی به موفقیت و موقعیت شما در زندگی بزند. این سرکوب پیاپی و ناعادلانه میتواند به صورت نماد گربه‌اي که در شما استرس ایجاد می کند ظاهر شود.

 

زمانی که گربه‌ها به شکلی پلید ودر محیطی تاریک ایجاد می شوند، میتواند به باور‌هاي‌ نادرست شما درباره‌ي برخی سرگرمی‌ها اشاره داشته باشد که در حقیقت هیچ ایرادی ندارند و بشما یا دیگران آسیب نمیرسانند، اما شما بدلیل عقاید و افکار نادرست، احساس میکنید که به شدت مضر هستند و شما را دچار انحرافات اخلاقی میکنند یا زندگی شما را نابود می کنند.

 

تاریکی با مفهوم جهل گره خورده است. زمانی که حقیقت پنهان بنظر میرسد. این رویا از شما میـــخواهد تا درباره‌ي افکار و عقاید خود تجدید نظر کرده و به تعدیل ان‌ها بپردازید.

 

درکتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ گربه در خواب اشاره به عکسهای زیر دارد:

 

گربه:
تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌هاي‌ خانگی راحت است. بهمین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می کنند، بهمین دلیل است که در تعداد زیادی از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان به مراقبت از کسی است یا حتی میل ان‌ها به فرزند داشتن را نشان میدهد.

 

گربه در رویای مردان:
احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاهادیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبر های بد و یا ترس بطور کلی است.

 

گربه در رویا می تواند به صورت‌هاي‌ مختلفی دیده شود. از جمله خواب‌هاي‌ متداول دراین رابطه می توان به دیدن گربه کوچک در رویا اشاره کرد که تفسیرگران، مفاهیمی را برای تعبیر خواب بچه گربه بیان کرده‌اند.

 

جدیدترین مطالب سایت