تعبیر خواب گرگ | تعبیر خواب زوزه گرگ از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب گرگ | تعبیر خواب زوزه گرگ از بزرگان

تعبیر خواب گرگ

انواع تعبیر خواب از دیدن گرگ در خواب ، شنیدن صدای گرگ در خواب ، حمله گرگ در خواب و ..را در اینبخش از تعبیر خواب در سایت تالاب بخوانید.

 

* تعبیر خواب حمله گرگ

 

تعبیر خواب حمله گرگ از محمدبن سیرین :

 

اگر بیند گرگ وی را بدرید، دلیل کـه زن طلاق دهد.

 

* تعبیر خواب کشتن گرگ

تعبیر خواب کشتن گرگ از محمدبن سیرین :

 

 اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل کـه بـه قدر ان میراث یابد.

 

تعبیر خواب کشتن گرگ از آنلی بیتون :
اگر خواب ببینید گرگی را می کشید، علامت ان اسـت کـه دشمنان موذی خودرا شکست خواهید داد.

 

* تعبیر خواب زوزه گرگ

مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر وخیم و نا امیدی دارد.

 

لوک اویتنهاو می گوید: گرگی کـه زوزه می کشد: شخصی میـــخواهد از شما سبقت بگیرد.

 

تعبیر خواب زوزه گرگ از آنلی بیتون :

 

شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت ان اسـت کـه اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، بـه شکست می‌کشاند.

 

ابراهیم کرمانی: اگر دید گرگ بانگ می کرد بر دشمن ظفر یابد.

 

تعبیر خواب گرگ | تعبیر خواب زوزه گرگ از بزرگان

 

* تعبیر دیدن گرگ در خواب و رویا

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد بـه نفس و غرور اسـت. شما قادرید کـه در بالا پایین هاي‌ مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و بـه اسانی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می‌کنید.

 

بـه تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی اسـت. ممکن اسـت بازتابی از یک موقعیت غیرقابل نظارت یا نیروی همه ی گیر در زندگی تان باشد. این بـه یک وسواس، اعتیاد یا چیزی فرای نظارت شما اشاره دارد.

 

دیدن گرگ سفید در خوابتان نشانه اي از شجاعت و پیروزی اسـت. شما توانایی دارید کـه حتی در تاریک ترین ساعات هم نور را ببینید. دیدن گرگ سیاه در خوابتان بیانگر سایه شماست. ویژگی هایي از گرگ هست کـه شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز میزنید.

 

خواب دیدن این کـه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت اسـت. راز هاي‌ خاصی بـه شما نمایش داده خواهد شد. اگر شما در خوابتان توسط یک گرگ تعقیب می‌شوید، بیانگر این اسـت کـه مشتاق نیستید با یک مساله روبه‌رو شوید کـه بـه صورت منفی روی زندگی تان اثر می‌گذارد. بـه جایش از ان فرار میکنید.

 

شنیدن زوزه ي گرگ در خوابتان بیانگر تقاضای کمک از کسی در زندگی بیداری تان اسـت.

 

خواب دیدن این کـه شما گرگ هستید بیانگر این اسـت کـه تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ي سخت می‌شوید و میخواهید کـه روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید.

 

تعبیر خواب گرگ از بزرگان

بـه گفته معبرین غربی گرگ در خواب سمبل زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد بـه نفس و غرور اسـت.
دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منفی اسـت.

 

جنبه مثبت
با دیدن این خواب شما میتوانید خونسردی خودرا در هر شرایطی حفظ کنید.

 

جنبه منفی
دیدن گرگ در خواب بیانگر دشمنی و تهاجم اسـت.

 

دیدن گرگ در خواب از حضرت امام جعفر صادق :

دیدن گرگ بر سه وجه اسـت.

 

1- زن

2- کنیزک

3- خادم

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 

 دیدن گرگ دشمن اسـت خودرا از او نگهدارد.

 

آنلی بیتون می گوید:

 

دیدن گرگ در خواب، نشانه ان اسـت کـه یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت