تعبیر خواب گل به روایت بزرگان + تعبیر خواب دسته گل

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب گل به روایت بزرگان + تعبیر خواب دسته گل

تعبیر خواب گل

انواع تعبیر خواب از بزرگان تعبیر خواب درباره گل و دسته گل را می‌توانید دراین قسمت از تعبیر خواب مجله تالاب بخوانید. خواب های‌ خودرا میتوانید تعبیر کنید و سرگرم شوید.

 

بعضی از تعبیر خواب ها ممکن اسـت واقعیت داشته باشد پس بادقت مطالعه کنید.

 

تعبير خواب گل به روايت منوچهر مطيعي تهراني

درخت گل در خواب های ما زني خوب اسـت کـه بـه تعداد گلهايش فرزندان خوب و برومند ميآورد. ديدن گل بـه طور عام در خواب خوب اسـت بـه خصوص اين کـه فقط گل ببينيم و نوع ان را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم ولي اگر گل را شناختيم و بـه خاطر خود سپرديم بايد دراين کتاب بـه دنبال تعبير اختصاصي ان باشيم.

 

معبران نوشته اند گلي کـه بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه اسـت اما عقيده کلي اين اسـت کـه ديدن گل بـه طور عام در خواب خوب اسـت و چنانچه ببينيم در خانه ما درخت گلي هست مسرور و خوشحال مي شويم يا بـه ديار دوستي کـه مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از همه ی گل ها خوب ترند.

 

در مورد شقايق کـه کم دوام ترين گل هاست خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل های پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر . در مورد گل های زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بـه خصوص گل« سيب زميني ترشي» کـه در منازل و مزارع غالبا بـه طور ماشین مي رويد.

 

اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. تعبير انواع گل ها را تا ان جا کـه معبران مشخص کرده اند جلوي نام خودشان نوشته ام. کلا ديدن گل در خواب خوب اسـت و نشان از ان اسـت کـه بـه ديدار دوستان نائل مي شويم يا بـه علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

 

تعبير خواب گل به روايت امام جعفر صادق

ديدن گل بـه خواب شش وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: دوست.

سوم: مردي دون همت.

چهارم: كنيزك.

پنجم: غلام.

ششم: نامه.

 

تعبير خواب گل به روايت محمد بن سيرين

ديدن گل ها بـه خواب بر دو وجه باشد. اول: ان كه بر درخت بود. دوم: ان كه از درخت جدا بودو گلي كه ان بقائي نباشد، ديدن ان درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت بـه سبب فرزند اسـت و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

 

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه بـه سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

 


حتماً بخوانید: تعبیر خواب تاج گل + تعبیر خواب تاج خروس از معبران بزرگ


 

تعبیر خواب گل به روایت بزرگان + تعبیر خواب دسته گل

تعبیر خواب دسته گل

تعبير خواب دسته گل به روايت آنلی بیتون

۱ـ خواب دستة گلی رنگارنگ و زیبا در خواب ؛ دلالت بر ان دارد کـه ارثی از طرف فامیلی ناشناس بـه شـما می‌رسد . این خواب همچنین از شادابی و گرد هم آمدن افراد جوان خبر می‌دهد .

 

۲ـ دیدن دسته گل پژمرده در خواب ؛ نشانة بیماری و مرگ اسـت .

 

تعبير خواب دسته گل به روايت لوک اویتنهاو

دسته گل : شادی زود گذر

دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان بـه شـما

دسته گل درست کردن : بـه هدف رسیده اید

 

جدیدترین مطالب سایت