اعتیاد و آسیب اجتماعی

مجموعه : ترک اعتیاد
اعتیاد و آسیب اجتماعی

اعتیاد و آسیب اجتماعی

وسایل ارتباطی جمعی در جامعه نقش بسیار موثری در کاهش آسیب اجتماعی از جمله اعتیاد علی الخصوص در بین خانواده ها و نسل جوان می توانند داشته باشند.

 

برنامه های فرهنگی و اجتماعی رسانه های همگانی در کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد نوعی الگوی مرجع افراد و خانواده های آسیب دیده می تواند محسوب شود.

 

جامعه از طریق مشاهده پیامدهایی که آسیب اجتماعی اعتیاد بر زندگی فردی و جمعی در برنامه های تلویزیونی، سینمائی، مطبوعاتی و یا در قالب مقاله و داستان های اجتماعی به اجرا گذاشته می شود؛ می تواند به افراد آسیب دیده و خانواده های آن ها که گریبانگیر این معضل هستند،آگاهی بخشند؛

 

براین اساس وسایل ارتباط همگانی نوعی گروه مرجع مثیت در کاهش آسیب اجتماعی اعتیاد، تلقی میگردند، وسایل ارتباط همگانی نوعی نهاد اجتماعی است،که با تولید پیام های گوناگون فرهنگی و اجتماعی،

 

در جهت ایجاد نظم اجتماعی، پذیرش الگوهای شیوه زندگی رایج در جامعه، همنوایی و سازگاری اجتماعی را بوجود می آورد؛ و جامعه را به بازسازی نظم تشویق و تقویت می کند؛

 

برنامه های وسایل ارتباط جمعی از بعدکارکردی در جهت بقاء نظم اجتماعی فرهنگ حاکم بر جامعه و جلوگیری از رشد بزهکاری بسیار موثر است؛ از این دیدگاه برنامه های متنوع این ابزارها به صورت خرده نظامی از نظام اجتماعی کل هستند؛که باید در جهت سازگاری با نظم حاکم بر ساختارهای جامعه حرکت نمایند؛

 

و با سایر دستگاه های نظام اجتماعی در جهت انسجام و هماهنگی تعامل متقابل داشته باشند. این وسایل در قالب برنامه های آگاهی بخش و اطلاع رسانی به مردم خصوصاً والدین، نوجوانان و جوانان در جهت کاهش اعتیاد بسیار سودمند است.

 

 

کارکرد رهبری این وسایل در بین افراد جامعه خصوصاً خانواده ها و نسل جوان حکم گروه مرجع را دارد، که توانسته افراد و خانواده ها را در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در قالب برنامه های فرهنگی و اجتماعی سوق دهد، رسانه ها با تولید برنامه های فرهنگی، اجتماعی، روانی، مشاوره ای، دینی، حقوقی و…

 

به عنوان الگوی اجتماعی، نقش بارزی در کاهش اعتیاد افراد می تواند داشته باشد؛ بخشی از این وظایف نقشی تأثیر گذاری همزمانی بر روی افراد منحرف است؛ که با ارائه راه حل های مفید و تقویت رفتارهای اجتماعی مثبت می توان نقش موضعی در کاهش آسیب ها داشته باشد.

 

این وسایل در قالب تهیه و تدوین برنامه های مشاوره ای و راهنمایی به افراد جامعه، در جهت کاهش انحرافات اجتماعی خدماتی را ارائه می دهند.

 

کارکرد اوقات فراغت وسایل ارتباط جمعی از طریق تولید سریال ها و برنامه های متنوع که در جهت کاهش اعتیاد و سایر آسیب ها است، علاوه بر اینکه بخشی از اوقات فراغت افراد جامعه را پر می کند،

 

موجب این شده است که بخشی از حقایق و پیامد های آشکار و پنهان اثرات آسیب ها را به طور همزمان روشن کند؛ و باعث افزایش آگاهی گردد. کارکرد تبلیغاتی این وسایل از طریق پیام های تبلیغاتی با مضامین” فرهنگی و اجتماعی” در جهت کاهش اعتیاد و دیگر انحرافات آگاهی بخش است.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت