همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

گیاهان دارویی سلامتی را برای شما تضمین میکند

گیاهان دارویی یکی از برترین ضامن هاي سلامتی برای افراد هست .

 

مردم در زمان قدیم وقتی امکانات لازم مانند شرایط فعلی نبود آن ها از فکر واندیشه خود بهرهگیری می نمودند .یکی از این موارد بهرهگیری از گیاهان دارویی برای بهبود مریضی بود در این قسمت به بعضی از این گیاهان می بردازیم .

 

فهرست بعضی از  گیاهان مهم دارویی بیابان  هاي ایران شامل  اشنان -افدرا – درمنه – اسبند – خارشتر – کبر  «  هندوانه مار»- هندوانه ابوجهل – عناب – می باشد که در مورد فواید آن در آینده مطالبی آورده خواهد شد .

 

همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

هندوانه مار :

در مریضی هاي کبدی و تقویت نیروی جنسی مردان کاربرد دارد برای کسب اطلاعات اکثر به کتاب هاي گیاهان دارویی مراجعه شود

 

همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

خارشتر :

از این گیاه ترنجبین وعرق شتر می‌گیرند .

 

همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

هندوانه ابوجهل :

کاربرد آن در مریضی دیابت می باشد .

 

همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

اسپند:

کاربرد آن بعنوان  نظارت بروستات مردان  -مریضی هاي بوستی وضدمیکروب و روش بهرهگیری دود کردن هست .

 

همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

درمنه :

از ان اسناس معطر و برای داروی ضد انگل بهرهگیری میشود.

 

چرخه -چرخون – مل کرزق :

گونه اي چند ساله فورب تیغ دار که در تابستان گل ودر اواخر آن فصل تا اوایل فصل پاییزبذر می‌دهد – کاربرد آن در مریضی قند – سرماخوردگی – تقویت جنسی می باشد.از صمغ و عرق آن بهرهگیری می‌شود .

 

همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

اشنان:

گونه اي درختچه اي چند ساله که از آن بهرهگیری هاي دارویی زیادی میشود که یکی از مواد استخراجیمی باشد .

 

زمان بهره برداری در اواخرتابستان می باشد. وسایل مورد نیاز برای بهره برداری بیل – قیچی باغبانی – کبریت – تایر قدیمی خودرو – ظرف فلزی -کارگر – می باشد -روش بهره برداری قلیاب از آن در اوایل فصل پاییز میباشد .

 

برای دسترسی به قلیاب در مسیر آبراهه یا در محل دیگر یک چاله حفر و با گرد آوری و آتش زدن درختچه ها رسوبات آن به انتهای چاله گرد آوری وبه فروش می‌رسد.