بروزرسانی : 7 آذر 1396

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال چرا و چگونه انجام میشود ؟

به گزارش تالاب این مقاله به بهرهگیری از سونوگرافی تشخیص بعنوان نخستین ابزار محاسبه اختلالات ژنیكولوژی تشخیصی بعنوان نخستین ابزار محاسبه اختلالات ژنیكولوژی تأكید دارد.

سونوگرافی واژینال , در مواردی كه سونوگرافی در بیماریهای خاصی از قبیل آندومتریوز و یا نئوپلاسمها از روشهای تشخیصی دیگری مثل MRI ویا CT بهرهگیری می‌شود.

امروزه دركلیه مطبهای ژنیكولوژی و مراكزخدمات تشخیصی تصویربرداری، سونوگرافی كاربرد چشمگیری دارد. اطمینان بالای بیماران به سونوگرافی و هزینه كم آن،آنرا بعنوان یك ابزار قابل بهرهگیری اصولی در محاسبه اختلالات ژنیكولوژی معرفی نموده هست.

بعضی از متخصصان از سونوگرافی واژینال «TVS» به‌صورت روتین جهت بررسی لگن بهرهگیری می كنند،در حالیكه عده اي دیگر فقط در موارد مشكوك ازآن بهرهگیری می نمایند.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

بهرهگیری از سونوگرافی واژینال بستگی به سنجیدن بالینی فرد انجام دهنده و تماس با اساس هاي پاتوآناتومیك دارد. درمواردی كه سونوگرافی لگن تشخیص دهنده نباشد،جهت ترسیم بهتر ناهنجاریهای آناتومیكی از MRI و CT بهرهگیری میشود. این دو وسیله در مراكز تشخیصی تصویری وجود دارند و هزینه انها از سونوگرافی واژینال گرانتراست.

اگر چه میتوان جهت تشخیص قطعی،خصوصاً دربعضی اختلالات مثل آدنومیوزس كه یافته هاي سونوگرافی آن ممكن هست جزیی باشد بطورانتخابی ازآنها بهرهگیری كرد.

جهت Staging نئوپلاسم هم MRI و CT ممكن هست لازم باشد.MRI و CT نسبت به سونوگرافی وابسته به سنجیدن فرد انجام دهنده نیست، و تصاویرمقاطع گوناگون را بدست میدهند. این مقاله بهرهگیری هاي متعارف از روشهای تشخیصی را در محاسبه اختلالات ژنیكولوژیك بیان نموده و انها رابه عکس كشیده هست.

بخش هاي كوچكتر این فصل به شایعترین اندیكاسیون هاي تصویربرداری در ژنیكولوژی اختصاص دارند. دستگاه و تكنیك سونوگرافی سونوگرافی تشخیصی لگنی ممكن هست شكمی «TAS» یا واژینال «TVS» باشد.در نوع شكمی، رحم و آدنكس ها از طریق مثانه متسع شده تصویرمی شوند.

درنوع واژینال جهت به تصویركشیدن جزئیات رحم و تخمدان ها پروب داخل واژن قرار داده میشود.درسونوگرافی آبدومینال تصویركلی از رحم وراگانها درقسمت پایین شكم به دست می‌آید و اگر تأثیر چربی یا مزاحمتهای روده و یا سایر ارگانهای مجاورنباشد،برترین فرم بررسی لگن خواهد بود.

به گزارش تالاب بطوركلی برای توده هاي بزرگ مثل فیبرومهای شكمی كه تا بیرون لگن كشیده شده اند بهتراست از سونوگرافی آبدومینال بهرهگیری شود.درباره خانمهایی كه تخمدان ها درسطح قدامی قرار گرفته اند، سونوگرافی ابدومینال با مثانه پرتصویر بهتری از تخمدان عرضه میدهد. سونوگرافی واژینال رنگی داپلر خون جاری به طرف شكم و درون آنرا نشان می‌دهد.

همینطور برای افتراق توده هاي شكمی و تخمدانی و محاسبه عروقی آن ها میتوان از این نوع سونوگرافی بهرهگیری كرد. سونوگرافی ازطریق شكم تصویركلی لگن و ارگانهای لگنی را عرضه میدهد.

جهت انجام این سونوگرافی مثانه باید كاملاً پر ومتسع باشد تا روده ها رابه خارج از لگن راند. گاهی چربی زیر پوستی و چربی لگنی با افزایش انتشارامواج سونوگرافی مانع تصویردقیق و واضح میشود.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی آبدومینال

با ترانسدیوسر 3/5MHZ خطی یا Curve انجام می‌شود.محل استقرار پروب درسطح شكم و تخمدان ها هست. عکسهای در مقاطع ساژینال،عرضی و مایل تهیه می‌شوند.سونوگرافی «Real Time»، دربررسی حركات دودی روده ها و مواردی مثل ورود ادرار از حالب به مثانه مهم هست.

احاطه به عکس TVS زمانی كه قله تصویربطرف بالا باشد بهتراست،با اینحال بعضی افراد ترجیح میدهند كه قله عکس به طرف پایین باشد.بهرحال فرد آزمون كننده باید آشنا به صفحه اسكن و اعضای عکس شده باشد. TVS اطلاعات جزئی تری نسبت به TAS فراهم می كند كه با عکسهای رحم در محور بلند و كوتاه بعنوان نشانگر مركز لگن آغاز می‌شود.ب

عد ازآن،فرد آزمون كننده پروب را به طرف آدنكس ها هدایت می كند از ورید ایلیاك داخلی بعنوان تعیین بستر تخمدان بهرهگیری می‌شود.محل تخمدان بخصوص در افرادی كه هیستركتومی شده اندبسیارمتغیراست.

ممكن هست پروب به قسمت وسط واژن كشیده شود تا بتوان عکس محوركوتاه رحم كه آنتی فلكس می‌باشد را رویت كرد.رحم رتروفلكس به سهولت دیده میشود چون درمسیرمحور آناتومیك واژینال قراردارد.فرد آزمون كننده می‌تواند به آرامی فشارمختصری روی شكم وارد كند تا متوجه تحریك اعضاء مذكورشود.

درصورتی كه چسبندگی وجود نداشته باشد،باید رحم و تخمدان ها براحتی از هم جدا شوند و حركت كنند«هنگام جلودادن پروب».این نشانه بعنوان نشانه عضو لغزنده «اسلایدینگ» نامیده میشود كه عدم وجود آن ممكن هست دال بر وجود چسبندگی باشد. TVS با پروب هاي گوناگونی ازجمله انحنای خطی-الكترونیكی و مكانیكال سكتورانجام میشود.

الكتروپروب هاي واژینال در فركانس بالا عمل می كنند كه بتوانند 10 سانتی متراول فیلد را نشان دهند.بعد از اینكه پروب با محلول ضدعفونی پاك شد باید با كاندوم پوشانده شود.

برای سهولت بیمارپروب باید روی انگشتان فرد معاینه كننده كه مدخل خلقی واژن رابه آرامی فشارمی دهد قرار گیرد.شایعترین پروب مصرفی درTVS آنهایی میباشند كه اجزاء ترانس دیوسر چرخنده دارند«سكتور مكانیكال» و آنهایی كه از المان هاي چند گیرنده اي تشكیل شده اند كه واسطه می‌شود تا موج با تحریك انتخابی الكترونیكی تشكیل شود«رشته انحنای خطی».

پروژه قسمت تصویری پروب،بنام فوت پرینت «footprint» نیز براساس شكل و اندازه تغییرمی كند.برترین و جزئی ترین عکس از طریق پروب ترانسدیوسربا انحنای فشرده كه دارای دنسیته خطی بالا هست اعمال میشود.پروب هاي ترانس واژینال با فوت پرینت كوچك و تنه كوتاه در زنان یائسه «به علت كاهش قدرت اتساع واژن» بهرهگیری میشود. از تصاویرسونوگرافی میتوان روی فیلم – كاغذ یا دیسك نوری كپی برداشت.

سایت تالاب : در مواردی مثل هیستروسونوگرافی تصویری پروب براساس شكل و اندازه آن تغییر می كند. دراكثر موارد ترانسدیوسر پروب انحنای فشرده كه دارای دانسیته خطی بالا هست،برترین عکس را می‌دهد.

سونوگرافی داپلررنگی از طریق واژن «TV-CDS» اطلاعات آناتومیك TVS رابا اطلاعات حاصل ازجریان خون درداپلر رنگی باهم می آمیزد.این وسیله گرانتراز TVS استاندارد هست،ولی باید دقت داشت كه CDS-TVS اطلاعات بهتری را در مورد توده هاي لگنی به دست می‌دهد. TV-CDS جریان خون را در رحم و آدنكسها بررسی می كند.

جریان به طرف یا داخل عضو بوسیله بررسی موجهای اندكس رسیو «RI»«سرعت ماكزیمم سیستولی منهای سرعت سیستولی دست کم تقسیم بر سرعت ماكزیمم سیتولی»اندازه گیری میشود.فرد باید علائم بین زاویه 30 و 60 درجه رگ را جهت بررسی ایده ال امواج بدست آورد.شكل موج،منعكس كننده تغییرات فراكانس با گذشت دوران هست كه تماس به سرعت دارد.

كالرداپلراستاندارد براساس فركانس با نشان دادن رنگ قرمز بعنوان جهت جریان به طرف پروب و رنگ آبی بعنوان جهت جریان دورازپروب پدیدار میشود. تكنیك TV-CDS وابستگی بسیار زیادی به اپراتوردارد ولی اطلاعات مهمی در مورد جریان خون به رحم وضمائم می‌دهد.

براساس اندیكاسیون بالینی،بررسی جریان خون شریانی و ورودی به رحم و ضمائم انجام میشود كه حاوی بررسی جریان خون شریان رحمی و شاخه هاي آدنكسال آن و شریان تخمدانی و شاخه هاي آن هست.

درحال حاضراسكنرهای سازنده هاي گوناگون،حساسیت هاي متفاوتی را نشان میدهند. بیماریهای آندومتریال به علت نزدیك بودن پروب ترانس واژینال به رحم،آندومتر دراكثر موارد جزئیات بیشتری بررسی میشود،ولی بررسی اندومتر احتیاج به انجام تكنیك درست دارد.چون آندومترشكل غیرژئومتریك دارد،خطاهای اپراتورمی تواند باعث تشخیص ضخامت كاذب چندان یا كم شود.

این نكته حائزاهمیت هست كه آندومتر را در بزرگ ترین مقطع طولی رحم ودر حداكثر ضخامت فوندال رحم اندازه گیری كنیم كه این معرف اندازه گیری دو لایه آن هست.سطح آندومتر ازنظر صاف یا نازك بودن نیز باید تعیین شود. TVSرل مهمی در بررسی بیمارانی كه خون ریزی واژینال ناشناخته دارند،بازی می كند.

این نكته مهم هست كه ازنظركلینیكی احتمالات تشخیصی بیماران با خون ریزی واژینال گذشته از یائسگی با بعد از یائسگی متمایز هست.عموماً خون ریزی واژینال گذشته از یائسگی با عدم تخمك گذاری همراه هست درحالی كه پاتولوژی هاي گوناگون مثل اندومتریت آتروفیك-هیپرپلازی و كانسر بعد ازیائسگی شایعتراست.درسنین ساخت مثل،آندومتر براساس دوران سیكل قاعدگی و توسعه فولیكول تخمدانی تغییرمی كند.

در فازقاعدگی،آندومترطبیعی بین 3تا5 میلی مترضخامت دارد با جمع و جور اكوژنیسیته، همانطوركه آندومتر تا حدود تخمك گذاری رشد می كند شكل چند لایه با ضخامت بین 5 تا 8 میلی مترایجاد میشود.لایه داخلی اكوژن معرف لایه بازال و لایه خارجی معرف لایه فونكسیونل هست.

بعلاوه،فاصله اكوژن مركز معرف باز پس زدن موكوس سرویكال هست.درفاز ترشحی،آندومتركاملاً اكوژن و بین 12تا14 میلی متراست. دربیماران پیش از یائسگی آندومتریت یا فیبروئید رحم اكثراً همراه با سیكل هاي بدون تخمك گذاری هست.

اثر فیبروئید روی آندومتردرمورد میوم ساب موكوس با جابجایی آندومترنمایان میشود.آندومتریت باعث افزایش مشتقات آندومتر و گاهاً مایع داخل حفره اي می‌شود.مایع داخل حفره اي در زنان ممكن هست بعد ازیائسگی دیده شود.

در صورتیکه ضخامت یك لایه اي آندومتر كمتراز 4 میلی متر باشد پدیده اي خوش خیم تعبیر خواهد شد. فیبروئیدها باعث بهم خوردن نظم عضله هاي میومترمی شوند و به طور تیپیك هیپواكو بوده یا درمقایسه با میومترطبیعی اكوژنیسیته آمیخته دارند.بعضی فیبروئیدها دچاركلسیفیكاسیون میباشند.پدیكول فیبروئید ساب سروز در دوران سونوگرافی پدیدار هست«یا درموقع معاینه لمس می‌شود». فیبروم ساب موكوس تا حفره رحمی ادامه داشته و آندومتر نازك روی آنرا جابه‌جا می كند.

این ضایعات در هنگام سونوهیستروگرافی بهتر پدیدار می‌شوند. بندرت فیبروئید بعنوان توده توپردرناحیه آدنكسال دیده می‌شود كه معرف انواع داخل لیگامانی یا پدیكوله هست.

TVS بالاترین رل تشخیص را در خون ریزی هاي ناشناخته گذشته یا بعد از یائسگی دارد. بطوركلی ضخامت آندومتر كمتراز 5 تا 8 میلیمتربعد از یائسگی در زنی كه تحت درمان داروئی نیست،طبیعی هست.

شكل آندومترنیز در بررسی ها مهم هست زیرا تغییرات كیستیك كوچك در پولیپ هاي كوچك یا درمصرف تاموكسی فن و درمیومترزیرلایه آندومتردیده میشود.TVS در مواردی كه آندومتر ضخیم باشد ممكن هست معرف هیچرپلازی باشد ولی ازنظرهیستولوژی اختصاصی نیست. در این مورد ممكن هست بیوپسی آندومتر یا كورتاژ تشخیصی مورد نیاز باشد.

ناحیه زیر آندومتردرمواردی كه ضخامت آندومتر وجوددارد باید بررسی شود و اگر نامنظمی دیده شود نفوذ میومتررا باید درنظر گرفت. TVS رل مهمی درتعیین افراد كاندید بیوپسی آندومتردارد.

آندومتركمتر از 5 میلی متر مشخصه آندومتریت آتروفیك هست در حالی كه آندومتربیشتر از 6 میلی متر ممكن هست نشان دهنده هیستولوژی غیرطبیعی باشد.براین نكته تاكید كرد ضخامت كه آندومترباید کاملاً اندازه گیری شود،چون تكنیك نادرست یا فیبروئید مجاور می‌تواند اندازه گیری را واقعی سازد.

TVS نیزبهترین وسیله محاسبه خون ریزی هاي ناخواسته در دوران هورمون درمانی هست.براساس رژیم هاي داروئی متمایز، ضخامت آندومتر باید كمتر از 8 میلی متر باشد.دربعضی بیماران كه استروژن و پروژسترون بهرهگیری می كنند تا 3 میلی متر اختلاف درضخامت ممكن هست دیده شود كه بستگی به این مسئله دارد كه سونوگرافی درچه زمانی از چرخه قاعدگی انجام شده باشد.

همینطور بیمارانی كه تاموكسی فن مصرف می كنند به طور سریال نیاز به سونوگرافی TV جهت بررسی ضخامت و نامنظمی آندومتر دارند چون در این گروه هیپرپلازی و كانسر رایج تر هست.بعضی افراد نقاط كیستیك ظریف درمیومتر داخلی را كه معرف آدنومیوز«با عود فعالیت»هست را در بیمارانی كه تاموكسی فن مصرف می كنند،گزارش كرده اند.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوهیستروگرافی

كه طی آن تزریق سالین درحفره رحمی صورت میگیرد در مواردی انجام می‌شود كه در TVS انجام شده روتین،شك به پولیپ یا فیبروز ساب موكوس وجود داشته باشد.در این تكنیك از كاتتری نازك یا لوله تلقیح بعنوان وسیله اي برای تزریق سالین بداخل حفره رحمی بهرهگیری میشود.پولیپ ها به طور تیپیك ساختمانی اكوژن دارند كه بداخل حفره نفوذ كرده هست.درحالی كه فیبروئیدهای ساب موكوس اكثراً هیپواكوئیك میباشند.این عمل بسیار مورد قبول بیماران بوده و باید درفاز فولیكولر انجام شود.

سایت تالاب : بعلاوه، در بیماران نازا میتواند چسبندگی رحمی را تشخیص دهد. لازم به ذكراست كه چسبندگی رحمی به‌صورت لایه هاي اكوژن نازك بین دو لایه اندومتر دیده می‌شود. موقعی كه آندومتر ضخامت بسیار چندان و شكل غیرعادی دارد باید كانسرآندومتر درنظر گرفته شود.بیشتر مطالعات ضخامت بیش از 9تا 10 میلی متر را در كانسرآندومترگزارش می كنند.

با بررسی فضای هیپواكو بین میومتر و آندومتر میتوان احتمال نفوذ كانسر را مطرح كرد. نفوذ تومور طبق معمولً ساختار این لایه را برهم میزند.درموارد مشكوك یا مشكل،MRI با كنتراست می‌تواند بعنوان وسیله اي ثانویه برای بررسی بیشتر میومتراستفاده شود.

توده هاي لگنی سونوگرافی هاي TA و TV وسیله اي برای بررسی محل محتویات داخل توده و اختلالات همراه در بیماران با توده هاي لگنی می باشند،توده هاي بزرگ‌تر از 10 سانتی متربهتراست از راه سونوگرافی شكمی بررسی شوند. TVS اطلاعات مهمی در مورد محل استقرار توده نسبت به رحم و تخمدان میدهد.سونوگرافی داپلررنگی تست ثانویه اي هست كه برای بررسی واسكولاریته در موارد پیچش احتمالی یا محاسبه خوش خیمی یا بدخیمی توده مورد بهرهگیری قرار میگیرد.

نكات مهم تشخیصی براساس محل و محتویات داخل كیست درجدول عدد 1 نشان داده شده هست. كیست هاي فیزیولوژیك،دیواره اي صاف بدون سپتوم هاي داخلی دارند. محل انها در تخمدان با TVS اثبات می‌شود.این تكنیك بعد ازیائسگی بدون نشانه كاربرد مهمی دارد،چون دریك مطالعه زنان تا 15% كیست تخمدان داشته اند كه این كیست ها درعرض 6 ماه تا یك سال ممكن هست كوچك یا بزرگ شوند.

احتمال بدخیمی انها را باید با تست هایي مثل CA-125 محاسبه كرد.در زنان گذشته از یائسگی تشخیص ضایعات كیستیك كه خودبخود التیام می‌یابند.از مواردی كه به طور دائم بزرگ میشوند مهم هست.كیست جسم زرد هموراژیك بطورمشخص گرایش هاي نازك فیبرینی اكوژن درتوده هاي هیپواكو با دیواره اي تا حدودی ضخیم و نامنظم دارد.جریان با امپدانس پایین مشخصه جسم زرد هموراژیك هست.

تشخیص افتراقی توده هاي لگنی با TAS و TVS موقعیت قوام داخلی کیستیک کمپلکس توپر«SOLID » تخمدان کسیت فیزیولوژیک کسیت هاي نئوپلاستیک کسیت درموئید کیست هاي نئوپلاستیک کیست هاي هموراژیک آبسه لوله اي -تخمدانی متاستازها تومورهای توپر تخمدان فیبروم آدنکسال کیست مجاور تخمدان آندومتریوم تومور لوله اي خارج تخمدانی هیدروسالپنکس –

رحم کیست تکاملی فیبروئید دژنره فیبروئید پایه دار سایر موارد – مالفورماسیون شریانی –وریدی دیورتیکولوز آپاندیسیت کومپلیکه لنفاد نوپاتی ازطرف دیگر وجود برجستگی هاي پاپیلریا سپتومهای نامنظم و ضخیم طبق معمولً همراه با تومورهای تخمدان می باشد.یافته هاي مورفولوژیك ابتدایی كانسر تخمدان ممكن هست ضعیف باشد ولی وجود نامنظمی داخلی ثابت دریك توده در بیماران با ریسك فاكتور،احتمال بدخیمی را مطرح می سازد.

اگر چه اشكال سونوگرافیك توده ها غیراختصاصی هست ولی بعضی ازاین اشكال با درجه اختصاصی بالایی همراه هست.یكی از این‌ها عکس Ground glass آندومتریومی هست كه حاوی لخته ارگانیزه می‌باشد.یافته دیگرنقاط یا مناطق اكوژنیك دركیست درموئید هست.

مجله تالاب : در بعضی موارد كیست درموئید اكوهایی كه ازhair ball خارج می‌شوند دیده می‌شود. بابالا بردن میزان دقت دستگاه سونوگرافی مشاهده منطقه اي اكوژن در یك تخمدان طبیعی رایج هست.

اگر كیست درموئید در یك تخمدان دیده شود،بررسی تخمدان مقابل از نظر وجود كیست درموئید حائز اهمیت هست زیرا در15% موارد كیست درموئید دو طرفه وجوددارد.

TV-CDS بررسی تكمیلی توده هاي لگنی از نظرپتانسیل بدخیمی هست. برای دستیابی به برترین نتیجه،یافته هاي TV-CDS باید با یافته هاي مورفولوژیك و بالینی تطبیق داده شود.این تكنیك اگر چه محدودیت هایي دارد ولی درارزیابی گذشته از عمل توده هاي لگنی كمك كننده هست.

بستگی به شمار سری هاي مطالعه شده دقت تشخیصی 80 تا 90 درصد در مورد این روش گزارش شده هست.باید پذیرفت كه اندکی Overlap امپدانس دربعضی كیست هاي فونكسیونل و تومورها وجوددارد.با اینحال در اساس هاي بالینی صحیح TV-CDS اطمینان بیشتری نسبت به TVS درتشخیص ضایعات خوش خیم از بدخیم ایجاد می كند.

ضایعات بدخیم بطورغیرطبیعی امپدانس پایینی دارند.یك نشانه كاهش امپدانس عروقی درعروق تومورها دیده می‌شود.بطوركلی بدخیمی ها تمایل به جریان پایین امپدانس با توده هاي عروقی در مناطق غیرطبیعی دارند.

این تست بعد از یائسگی حساسیت بیشتری دارد.چون ضایعات التهابی لگنی یا آندومتریوم یا جسم زرد هموراژیك نیزمی توانند جریان پایین امپدانس را نشان دهند. وقتی TV-CDS با TVS همراه میشود رل مهمی را در بررسی زنانی كه در دسترس خطركانسرتخمدان میباشند اجرا می كند.قراردادن آن در برنامه هاي تشخیصی ابتدایی وسیله خوبی برای تشخیص ابتدایی تومورهاست.

مشكل اصلی در غربال گری كانسرهای تخمدان شیوع پایین آن هست.با یافتن زنان با ریسك بالا و ادامه بررسی هاي تخمدانی و آندومتریال این بررسی ها ارزش بیشتری در ابتدایی ترین مراحل پیدا می كند.

بعضی گزارش ها حاكی از 2 مورد كانسر تخمدان یا آندومتر در 1000 زن هست كه تحت غربالگری قرار گرفته اند.اطلاعات داده شده باید حاوی موارد بیماران چندان در طی سالیان متعدد باشد تا بتوان خوب بودن غربالگری را تأیید كرد.

درد لگنی TVS رل مهمی در بررسی بیماران با دردهای لگنی دارد.TVS می‌تواند بزرگی تخمدان و وجود فولیكول هاي نارس در سطح تخمدان كه درتخمدان پلی كیستیك دیده می‌شود را تشخیص دهد.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی داپلررنگی

میتواند جریان طبیعی یا غیرطبیعی را در تخمدان بررسی كند.ازآنجایی كه جریان سیاهرگ نخستین جایی هست كه در تورسیون تحت تأثیر قرار می‌گیرد CDS می‌تواند در تشخیص كمك كننده باشد.

عدم وجود جریان سیاهرگی در یك سونوگرافی كالرداپلردقیق میتواند احتمال تورسیون را مطرح نماید. به این موضوع باید دقت كرد كه خطا در نسبت Gray scale به اولویت رنگ ممكن هست به تشخیص نادرست تورسیون بیانجامد.بنابر این لازم هست كه جریان درحدود آدنكس بررسی شود تا اثبات شود كه عدم وجود جریان واقعی هست.

یافته هاي CDS در تورسیون تخمدان به كامل بودن و مزمن بودن این بیماری هم تماس دارد. جریان در رگهای تغذیه كننده «به رغم وجود پیچش»طبق معمولً دیده می‌شود.CDS همینطور میتواند برقراری جریان را پس از رفع تورسیون اثبات كند.

به گزارش تالاب تورسیون لوله به طور مجزا نادرمی باشد كه ممكن هست در كسانی كه جراحی بستن لوله هاي دو طرفه داشته اند دیده شود.CDS ساختمانی دوكی شكل و مجزا از تخمدان را نشان می‌دهد كه یا جریان دیاستولیك ندارد و یا جریان دیاستولیك آن معكوس شده هست.

یكی از علل رایج دردهای لگنی كیست هموراژیك می‌باشد.قسمت هموراژیك به طور تیپیك جریانی را نشان نمیدهد.

در حالی كه بافت طبیعی تخمدان جریان سرخرگی سیاهرگی را نشان می‌دهد. آندومتریوم امواج گوناگونی را نشان میدهد كه بستگی به دوران معاینه مریض دارد در فاز قاعدگی،امپدانس پایین معرف خون ریزی فعال در توده هست درحالی كه در زمانهای دیگر سیكل،به دلیل لخته ارگانیزه امپدانس بالایی دید میشود.

آدنومیوزیس ممكن هست تغییرات كمی را در TVS نشان دهد كه حاوی نقاط نامرتب اكوژن درمیومتر زیرآندومتر می باشد. بندرت فضاهای كیستیك واقعی در میومتر دیده میشود.واسكولاریته آدنومیوز نسبت به فیبروئید منتشرتراست كه نشان دهنده تیپ جریان قشری لبه اي می باشدMRIبا كنتراست ممكن هست در جهت اثبات آدنومیوز بهرهگیری شود.

هرفرد باید فكر مواردی مثل آپاندیسیت یا سنگ كلیه را بعنوان علل غیرژنیكولوژیك در ذهن داشته باشد.درTVS آپاندیسیت، توده اي دوكی شكل و غیر قابل كمپرس در قسمت پایین و راست شكم كه دیواره اي ضخیم «بیش از6 میلی متر» دارد را می‌بینیم.

برترین راه بررسی درموارد احتمالی آپاندیسیت انجام سونوگرافی شكمی هست كه هم زمان فشار ثابت مختصری روی شكم وارد می كنیم.در صورت پارگی،مایع اطراف آپاندیس غیر طبیعی دیده میشود. در فاز حاد،افزایش جریان خون در اطراف آپاندیس دیده میشود.TVS همینطور میتواند سنگ كلیه را در قسمت پایین حالب نزدیك مثانه دربعضی بیماران نشان دهد.

به گزارش تالاب جریانات ادراری حالب به طور واضع در CDS دیده میشود و ساختمانهای اكوژن در قسمت پایین حالب در پایه مثانه قابل رویت هست. نازایی TVS اطلاعات مهمی را در بررسی بیماران نازا فراهم می كند كه حاوی بررسی متوالی رشد فیولیكولی و بررسی ضخامت و شكل آندومتراست.

شمار فولیكولها و اندازه نسبی آن ها نیزتعیین می‌شود.قطرفولیكول رسیده حدود 18 تا 20 میلی مترو ضخامت ایده آل آندومتر گذشته از تخمك گذاری بین 7 تا 11 میلی متر هست.چند لایه بودن آندومتر احتمال لانه گزینی را افرایش می‌دهد. اعمال هدایت شده از طریق سونوگرافی TVS مسیرواقعی عبور سوزن رابه منطقه مورد نظرنشان میدهد.

برای این هدف وسیله هدایت سوزن به تنه پروب می چسبد تا ازمسیر واقعی مطمئن شویم.این تكنیك برای تخلیه فولیكولی یا تخلیه ضایعات كیستیك مورد بهرهگیری قرار میگیرد.

كیست هاي پریتونئال و بقایای تخمدانی و آبسه هاي توبواوارین از این راه تخلیه میگردند.بعضی افراد تخلیه سوزنی آندومتریوم را در مواردی كه جراحی قبلی داشته اند،انجام داده اند.

سونوگرافی ترانس ركتال

را میتوان برای هدایت انجام دیلاتاسیون و كورتاژ در مواردی كه سرویكس دیده نمی‌شود، بهرهگیری كرد.موقعیت دیلاتاتورنسبت به سوراخ خارجی سرویكس دیده میشود. بمحض اینكه دیلاتاتور وارد سوراخ شد از سونوگرافی شكمی برای تعیین محل آن در رحم بهرهگیری میشود.

همینطور TAS میتواند برای تعیین محل Uterine Tandem در موارد رایوتراپی بهرهگیری شود. حاملگی نابجا TVS وسیله دقیقی برای تشخیص حاملگی نابجا هست..در TVS وجود توده اي گرد و مجزا از تخمدان در بیماری كه حاملگی داخل رحم در او تشخیص داده نشده را مشكوك به EP می كند.

حلقه لوله اي بدون مایع اطراف نشان دهنده EP پاره نشده هست. یافته دیگر وجود مایع داخل صفاقی اكوژنیك هست.با این روش جسم زرد را ازEP تشخیص می‌دهیم.لازم به یادآوری هست كه جسم زرد درحدود تخمدان قراردارد.

همه چیز در مورد سونوگرافی واژینال

سونوگرافی داپلررنگی

ممكن هست اطلاعات بیشتری در مورد EP بدهد. CDS نقشه عروقی را نشان میدهد كه تخمدان را ازسایر اعضا آندكسال مجزا می كند.واسكولاریته EP از هیپوواسكولرتا هیپرواسكولر متغیراست و شكل موجی اختصاصی ندارد.شكل موجی جریان دیاستولیك معكوس درEP با نسج تروفوبلاستیك نكروزه دیده میشود. روشهای دیگر عکس برداری MRI وسیله اي بسیار بینظیر برای بررسی بیماریهای لگنی هست.

این بیماری ها حاوی آدنومیوزیس،آندومتریت و توده هاي لگنی مثل كیست درموئید می باشد. با MRI در سطوح گوناگون تصویری،اعضاء لگنی بررسی شده،و میتواند لنفادنوپاتی همراه با تومورها را نیزتشخیص دهد.MRI پیشرفته میتواند حتی درجه نفوذ سرطان آندومتر رابه داخل میومتر بررسی كند.

اسكن كامپیوتری توموگرافیك بخصوص برای بررسی لگن استخوانی بهرهگیری میشود كه در نوع مارپیچی از دقت بالاتری برخورداربوده و دوران اسكن كمتراست.از MRI یا CT می‌توان برای بررسی آبسه هاي داخل شكمی بهرهگیری كرد.

بهرهگیری ازسونوگرافی واژینال با كنتراست، وسیله اي امیدواركننده برای بازبودن لوله هااست كه طبق معمولً بعد ازهیستروسونوگرافی انجام شده و منتهی به تجمع مایع اطراف تخمدان می‌شود.خارج شدن ماده اكوژنیك از فیمبریا در لوله سالپنكس بازبخوبی دیده میشود. منبع:مامایی و بیماریهای زنان دنفورث

نویسندگان:دکترابوطالب صارمی و پزشک یزدی نژاد و همکاران

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت