قطع نخاع و فلج شدن از نگاه تصویر

قطع نخاع و فلج شدن از نگاه تصویر

قطع نخاع و فلج 

 

در عکس هاي درست شده از قطع نخاع شدن در ادام مشاهده نمایید .

 

قطع نخاع و فلج شدن از نگاه تصویر