مجموعه : هنر در خانه
بروزرسانی : 22 دی 1402

طرز بافت کوله پشتی به همراه کاپشن زیپدار

طرز بافت کوله پشتی به همراه کاپشن زیپدار

آموزش بافت ژاکت با کوله پشتی 

برای گرم کردن بدن و دوری از سرما برترین لباس ها می تواند از جنس کاموا باشد ، که اضافه بر گرم کردن بدن زیبایی هم داشته باشند .

ملزومات:
کاموا در رنگهای: طوسی، صورتی و سفید
میل شماره ۳
زیب کاپشن به طول ۳۵ سانتیمتر

در قسمت پشت ، جلو و آستین ها رنگها را به این ترتیب عوض کنید:2 سانتیمتر« 4 رج » رنگ صورتی – 2 سانتمتر« 4 رج » رنگ سفید – 5 سانتیمتر« 9 رج » رنگ طوسی – 1 سانتیمتر« 2 رج » رنگ صورتی – و بقیه بافت به رنگ طوسی

طرز بافت کوله پشتی به همراه کاپشن زیپدار

قسمت پشت: 90 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 1 دانه کناری را نبافید و بلند کنید – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – تا انتها همین روش را ادامه دهید و 1 دانه آخر را از رو ببافید

رج دوم: 1 دانه کناری را نبافید – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر …..تا انتها و یک دانه آخر را از زیر ببافید

همین طریقه بافت را تا زمانی که طول قسمت پشت به 35 سانتیمتر برسد ادامه دهید و تمام دانه ها را کور کنید

قسمت جلوسمت چپ: 46 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر تا انتها ولی در انتها 4 دانه آخر را از زیر ببافید و دانه کناری در این قسمت نداریم

رج دوم: 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر …..تا انتها و یک دانه آخر را نیز از زیر ببافید یعین در انتها سه دانه اي که در طول رج از زیر میبافتیم به 4 دانه می‌رسد

رج سوم نیز مثل رج اول و رج چهارم مثل رج دوم بافته می‌شود

همین طریقه بافت را تا زمانی که طول قسمت جلو سمت چپ به اندازه 30 سانتیمتر برسد ادامه دهید ، در این قسمت می خواهیم گودی یقه سمت چپ لباس را ایجاد کنیم به ترتیب زیر:

یک رج در بین در قسمت چپ بافتنی این تعداد دانه ها را کم کنید : « 4 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 »

یعنی بعد از 30 سانتیمتر بافت ، در رج اول 4 دانه کم می کنید ** در سمت چپ بافتنی ** رج برگشت را بدون کم کردن میبافید – با ز در رج بعد 3 دانه اول را کم می کنید

– رج برگشت را بدون کم کردن میبافید

– باز در رج بعد 2 دانه کم می کنید و به همین ترتیب دانه هاي داخل پرانتز را به تدریج کم می‌کنید تا تعداد دانه هاي شما به 31 دانه برسد و سپس بافت را ادامه می دهید تا طول بافتنی شما به اندازه قسمت پشت که قبلا بافته اید یعنی همان 35 سانتیمتر برسد سپس بافتنی را کور می‌کنید

قسمت جلو سمت راست: 46 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو …..تا انتهای کار فقط در انتها یک دانه باقیمانده را از رو میبافیم یعنی 4 دانه از رو بافته می شود

رج دوم: 1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو و به همین ترتیب تا انتهای کار…..

رج سوم نیز مثل رج اول و رج چهارم مثل رج دوم بافته می شود

همین طریقه بافت را تا زمانی که طول قسمت جلو سمت راست به اندازه 30 سانتیمتر برسد ادامه دهید ، در این قسمت می‌خواهیم گودی یقه سمت راست لباس را ایجاد کنیم به ترتیب زیر:

یک رج در بین در قسمت راست بافتنی این تعداد دانه ها را کم کنید : « 4 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 »

یعنی بعد از 30 سانتیمتر بافت ، در رج اول 4 دانه کم می کنید ** در سمت راست بافتنی ** رج برگشت را بدون کم کردن میبافید – با ز در رج بعد 3 دانه اول را کم می‌کنید – رج برگشت را بدون کم کردن میبافید

– باز در رج بعد 2 دانه کم می کنید و به همین ترتیب دانه هاي داخل پرانتز را به تدریج کم می کنید تا تعداد دانه هاي شما به 31 دانه برسد و سپس بافت را ادامه می‌دهید تا طول بافتنی شما به اندازه قسمت جلو سمت چپ و قسمت پشت که قبلا بافته اید یعنی همان 35 سانتیمتر برسد سپس بافتنی را کور می کنید.

طرز بافت کوله پشتی به همراه کاپشن زیپدار

قسمت آستین: 44 دانه سر بگیرید و به این ترتیب ببافید:

رج اول: 1 دانه کناری را نبافید – 2 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 2 دانه از زیر – 1 دانه از رو

رج دوم: 1 دانه کناری را نبافید – 2 دانه ازرو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 2 دانه از رو – 1 دانه از زیر

رج سوم مثل رج اول و رج چهارم مثل رج دوم بافته می‌شود

وقتی 6 رج بافتید کناره هاي بافت را به این ترتیب عمل می‌کنید تا شکل آستین ایجاد گردد و به تدریج عرض آستین چندان شده و گشاد شود

در رج ششم در هر لبه 1 دانه اضافه کنید، و دانه اضافه شده را از رو ببافید—- 6 رج بعد دوباره در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضفه شده را به رو ببافید —-4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید—-4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید —–4 رج بعد در هر لبه یک دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید ——– 4 رج بعد 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید

—–4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از رو ببافید —– 4 رج بعد در هر لبه یک دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از رو ببافید —– 4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از رو ببافید —– 4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید

—- 4 رج بعد در هر لبه 1 دانه اضافه کنید و دانه اضافه شده را از زیر ببافید به همین ترتیب ادامه دهید و هر 4 رج 1 دانه به لبه کار اضافه کنید و از این به بعد نیز دانه هاي اضافه شده را از زیر ببافید تا زمانی که قد آستین شما به 17 سانتیمتر برسد در انتهای کار باید تعداد دانه هاي شما به 74 دانه رسیده باشد و وقتی آستین شما 17 سانتیمتر شد تمام 74 دانه را کور کنید

آماده کردن کار برای بافت یقه :

درز سرشانه هاي پشت و جلو را به هم بدوزید و سپس برای یقه در قسمت دور گردن تعداد 81 دانه بگیرید و به ترتیب زیر با رنگ صورتی ادامه دهید:

1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 داه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو – 4 دانه از زیر – 3 دانه از رو تا انتهای کار که 4 دانه از زیر هست

1 دانه کناری را نبافید – 3 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو – 3 دانه از زیر – 4 دانه از رو تا انتهای کار که 4 دانه از رو هست

رج سوم مثل رج اول و رج چهارم مثل رج دوم بافته می‌شود بافت را ادامه دهید تا طول آن به 10 سانتیمتر برسد و سپس کور کنید

درزهای کناری لباس را بدوزید و آستین ها را نیز وصل کنید و زیپ را به قسمت جلو لباس بدوزید همانگونه که در ابتدا نیز اشاره شده نوع زیپ باید زیپ دو سر باز یا زیپ کاپشن باشد تا مثل زیپ سیوشرت ها و کاپشن بتوان دو قسمت جلو را هنگام درآوردن لباس از هم جدا کرد

بافت کوله پشتی ژاکت: با رنگ صورتی

تعداد 75 دانه سر بگیرید و 5/2 سانتیمتر کشباف « یک دانه از زیر – یک دانه از رو» ببافید بعد از بافت 5/2 سانتیمتر تعداد 15 دانه به طور مساوی در لابلای دانه هاي طول رج اضافه می کنید یعنی بعد از هر 5 دانه یک دانه اضافه کنید تا تعداد دانه هاي شما به 90 دانه برسد حدود 15 سانتیمتر بافت ساده ببافید « یک رج از رو – یک رج از زیر و سپس بعد از بافت 15 سانتیمتر کور کنید و تا کرده و دو طرف زیر و کنار بافت را بدوزید ، دو عدد طناب که طریقه درست کردن آن را می توانید در قسمت آموزشهای همین وبلاگ پیدا کنید ،

تهیه کرده ولی با تعداد نخهای اکثر برای این که طناب یا پیچ ضخیمتری احتیاج داریم، به طول 25 سانتیمتر و مثل تصویر یک طرف طنابها را به دو سر کیف و طرف دیگر را بعد از وصل کوله به لباس طنابها یا همان بندها را به زیر یقه لباس روی درز سرشانه بدوزید.

منبع : وبلاگ تبیان

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت