بروزرسانی : 23 آذر 1395

چه موقع نیاز به یك تشك جدید دارم؟

چه موقع نیاز به یك تشك جدید دارم؟

برخی از نشانه هایی كه خبر از لزوم تهیه یك تشك جدید می دهند، به شرح زیر می باشند:

    وقتی از خواب بیدار می شوید درد خفیفی را در كمر خود احساس می كنید و تصور می كنید كه از نظر فیزیكی به اندازه كافی استراحت نكرده اید.

چه موقع نیاز به یك تشك جدید دارم؟

    در خانه فامیل و دوستان و یا اتاق های هتل خیلی بهتر و راحتتر از خانه خود می خوابید.

    تشك شما دچار سائیدگی و پارگی های قابل رویت است.

    فرو رفتگی و برآمدگی های ناخوشایندی در تشكتان ایجاد شده.

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت