بروزرسانی : 24 شهریور 1401

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

وقتی نوبت بـه یادگیری میرسد، تعداد زیادی از معلمان خودرا بـه مواردی مانند روش‌هاي‌ تدریس، حمایت والدین و آموزش متفاوت میپردازند. با این حال، زیربنای اثربخشی معلم، طراحی کلاس درس اسـت. نحوه چیدمان کلاس می تواند بر میزان یادگیری دانش آموزان تأثیر بگذارد.

چیدمان کلاس صرفاً بـه چیدمان مجدد صندلی ها مربوط نمی شود، بلکه هدفمندی مجدد کلاس درس برای دستیابی بـه نتایج دلخواه اسـت. نحوه تنظیم مجدد کلاس درس توسط معلم باید بـه فلسفه شخصی او، اهدافی کـه امیدوارند بـه ان دست یابند و عده اي از بهترین شیوه هایي کـه در تحقیق کشف شده اند بستگی دارد. با این حال، داشتن درک اساسی از چه عناصری بر چیدمان کلاس درس تأثیر می‌گذارد، مهم اسـت.

بیشتر بخوانید: اصول چیدمان اتاق یک دانش آموز

اصول چیدمان کلاس درس

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

نحوه چیدمان کلاس درس بر نتایج تحصیلی تأثیر میگذارد. بـه نظر میرسد تحقیقات نشان می دهد کـه نحوه چیدمان کلاس 16 درصد تأثیر بر یادگیری دانش‌آموز را دارد. هنگام چیدمان کلاس، معلمان باید تعدادی از عوامل محیطی از جمله نور، دما و حتی کیفیت هوا و رنگ هاي‌ استفاده شده در کلاس را درنظر بگیرند.

برای تعداد زیادی از معلمان، ارزیابی هر یک از این عوامل ممکن اسـت غیرعملی باشد. با این حال، درسی کـه باید از ان گرفت این اسـت کـه طراحی کلاس درس برای بـه حداکثر رساندن نتایج تحصیلی در میان دانش آموزان مهم اسـت.

با این حال، مطالعه دیگری نشان داد کـه چیدمان کلاس ممکن اسـت 25٪ تأثیر مثبت یا منفی بر یادگیری داشته باشد، بسته بـه نحوه طراحی کلاس. با چیدمان مناسب کلاس درس، می‌توان تمرکز را افزایش داد، رفتار را التیام بخشید، و معلمان می توانند بـه طور موثرتری از نتایج یادگیری حمایت کنند.

مانند مطالعات قبلی، محققان بـه عوامل متعددی اشاره کردند کـه ممکن اسـت بر نتایج تحصیلی تأثیر بگذارد. چیدمان کلاس ممکن اسـت بر آکوستیک تأثیر بگذارد، بنابر این معلمانی کـه بـه شدت بـه قالب سخنرانی تکیه میکنند ممکن اسـت بخواهند میزهایی را طوری ترتیب دهند کـه همه ی دانش‌آموزان بتوانند بـه وضوح سخنان مربی را بشنوند.

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

یکی از عناصر جالب طراحی کلاس درس مفهوم مالکیت اسـت. مالکیت بـه طراحی کلاس درس بـه گونه اي اطلاق می شود کـه دانش آموزان و معلمان احساس کنند مالک فضای اطراف خود هستند. این را می‌توان با استفاده از مبلمانی کـه میتوان ان را مجدداً پیکربندی کرد، حتی اگر فقط بـه میزان محدودی، انجام شود، در نتیجه بـه دانش آموزان اجازه می دهد تا محیط کار خودرا دوباره تنظیم کنند. اگر معلمان اغلب کلاس درس را برای جابجایی بین سخنرانی و کار گروهی تغییر دهند، این می تواند مفید باشد.

عاملی کـه اغلب خارج از توانایی معلمان برای بازرسی اسـت، اما مدیران مدرسه ممکن اسـت بخواهند درنظر بگیرند، ماهیت دکوراسیونی اسـت کـه برای کلاس درس انتخاب می کنند. سطح اسانی دانش آموزان در حین یادگیری ممکن اسـت یادگیری را برای آن ها آسان تر کند. مبلمانی کـه نرم، دارای رنگ‌هاي‌ آرام بخش و دارای بافت‌هاي‌ آسان هستند، در واقع میتوانند روحیه دانش‌آموزان را التیام بخشند. در نتیجه، هنگام خرید مبلمان برای مدرسه، باید در مورد نوع مبلمانی کـه در کلاس استفاده می شود، دقت شود.

البته معلمان تا حدودی بر وسایل کلاس نظارت دارند. در حالی کـه ممکن اسـت نتوانند سی صندلی جدید برای دانش آموزان بخرند، اما می توانند وسایل مختلفی را کـه شامل رنگ هاي‌ آرامش بخش هستند آویزان کنند تا بـه التیام محیط آموزشی کمک کنند. این تنها یک نمونه از این اسـت کـه چگونه انها می توانند محیط رابا وسایل منحصر بـه فرد کـه اتاق را زیباتر می کند، سفارشی کنند.

بیشتر بخوانید: انواع مدل های خاص چیدمان میز کار در منزل

فلسفه پشت چیدمان کلاس

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

نحوه چیدمان کلاس درس باید منعکس کننده فلسفه آموزشی خود معلم باشد. اگر انها بـه شدت گروه محور هستند، کلاس ها باید بـه گونه اي تنظیم شوند کـه یادگیری گروهی را تسهیل کنند. میزها باید طوری چیده شوند کـه دانش آموزان بتوانند بـه اسانی با یک دیگر تعامل داشته باشند و وظایف گروهی رابا همکاری انجام دهند. معلمانی کـه تمرکز زیادی روی سخنرانی دارند، باید کلاس‌هاي‌ درس را طراحی کنند کـه دریک سری سنتی‌تر از ردیف‌ها و ستون‌ها چیده شده‌اند تا دانش‌آموزان بتوانند دید واضحی از استاد داشته باشند.

انتخاب در چیدمان منعکس کننده فلسفه هاي‌ آموزشی بسیار متفاوت اسـت. گروه‌هاي‌ کوچک نشان می دهند کـه معلم بر همکاری کلاسی تأکید دارد، در حالی کـه ردیف‌ها و ستون‌ها توسط معلمانی استفاده میشود کـه می خواهند بر ایجاد یک محیط کلاسی با ثبات و آرام تمرکز کنند.

لازم بـه ذکر اسـت کـه انتخاب چیدمان نباید ثابت بماند و معلمان ممکن اسـت بر اساس شرایط در حال تغییر، چیدمان را تغییر دهند. در ابتدای سال، ردیف‌ها و ستون‌ها ممکن اسـت بـه ایجاد یک محیط پایدار و آرام کمک کنند، اما معلمان ممکن اسـت بعدا انتخاب کنند کـه خوشه‌هاي‌ گروهی را برای تغییر کلاس بـه سمت یک محیط مشارکتی انتخاب کنند.

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

در واقع هیچ راه بهینه اي برای چیدمان کلاس درس وجود ندارد. در عوض، کلاس باید طوری تنظیم شود کـه با سبک تدریس مربی مطابقت داشته باشد و نتایج یادگیری دانش آموزان ان مربی را بـه حداکثر برساند. دانش آموزان نباید اجازه داشته باشند کـه بدون محدودیت صندلی خودرا انتخاب کنند.

درعوض، فعالیت‌هاي‌ آموزشی کـه در ان روز انجام می شوند باید ترتیب نشستن را تعیین کنند. وقتی دانش‌آموزان می توانند صندلی‌هاي‌ خودرا انتخاب کنند، برخی بهتر از دیگران انتخاب می کنند و احتمال این کـه تجربه یادگیری بهتری داشته باشند را بیشتر می کنند. بـه همین دلیل، دانش آموزان باید فقط مقدار محدودی از انتخاب با توجه بـه صندلی را داشته باشند.

معلمان باید چیدمان خودرا بـه گونه اي طراحی کنند کـه مهم نیست دانش آموز چه چیزی را انتخاب می کند، تجربه یادگیری آن ها بهینه شود.کلاس هاي‌ درس خود نشان داد کـه آن ها اغلب عوامل مختلفی را هنگام طراحی کلاس هاي‌ خود درنظر می گیرند.

معلمان غالباً نمای تخته سیاه را درنظر میگرفتند، چیدمان خودرا با توجه بـه تعداد دانش آموزان کلاس تنظیم می کردند و سعی می کردند کلاس را طوری تنظیم کنند کـه هر دانش آموز بتواند حداکثر توجه را بـه درس هاي‌ خود داشته باشد. در عمل، این ادعا را اثبات کرد کـه هیچ طرح کلاسی بهینه اي وجود ندارد. در عوض، معلمان باید کلاس هاي‌ خودرا بر اساس فلسفه آموزشی خود و بـه گونه اي ترتیب دهند کـه ویژگی هاي‌ دانش آموزان خودرا درنظر بگیرند.

بیشتر بخوانید: دکوراسیون اتاق اداری کوچک و شیک با ساده ترین ایده ها

چیدمان کلاس درس که مشارکت را تشویق می کند

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

طرح‌بندی‌هاي‌ کلاسی خاص بیشتر احتمال دارد مشارکت را تشویق کند. محققان بـه دانش‌آموزانی کـه دو مبحث بسیار متفاوت را یاد میگیرند نگاه کردند: ریاضی و زبان آلمانی. در طول هشت هفته، از دو ترتیب صندلی استفاده شد. سطرها و ستون هاي‌ سنتی در برخی موارد استفاده می شد ودر موارد دیگر از نیم دایره استفاده می شد. معلمان همیشه جلوی کلاس می ایستادند.

در پایان مطالعه، محققان دریافتند کـه دانش‌آموزانی کـه در مرکز قرار داشتند و با معلم همسو بودند، بیشتر سؤال می‌پرسیدند. این یافته‌ها نشان می دهد کـه دانش‌آموزان ممکن اسـت در هنگام نشستن بـه گونه‌اي احساس مشارکت بیشتری کنند کـه مستقیم‌تر در دید معلم قرار بگیرند.

جالب اینجاست کـه نیم دایره بیشتر از طرح بندی سطرها و ستون ها درگیری ایجاد می کند. وقتی معلمان از چیدمان نیم دایره اي استفاده می کردند، این احتمال بیشتر بود کـه دید مستقیمی از کسانی کـه در کلاس خود هستند داشته باشند. دانش‌آموزان دید بهتری نسبت بـه معلم خود داشتند و فرصت‌هاي‌ بیشتری برای صحبت و مشارکت داشتند.

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

پیکربندی هاي‌ متعددی وجوددارد کـه معلمان می توانند از انها برای تشویق مشارکت استفاده کنند. گروه هاي‌ کوچک چهار نفره از دانش آموزان را میتوان بـه گونه اي ترتیب داد کـه زوج هاي‌ دانش آموز در مقابل یک دیگر قرار گیرند. این قالب برای کار گروهی موثر اسـت. تغییرات بزرگتر این پیکربندی میتواند شامل میزهای طولانی‌تر و گروه‌هاي‌ هشت دانش‌آموزی باشد کـه باهم کار می کنند، کـه برای پروژه‌هاي‌ بزرگ تر مؤثر اسـت.

مشارکت در کلاس درس در قالب مناظره را می‌توان با استفاده از طرح هاي‌ کلاس درس بزرگتر کـه همان‌ گونه بر مشارکت فعال دانش آموزان متکی اسـت تشویق کرد. کل کلاس را میتوان دریک شکل گرد قرار داد تا بتوانند با یک دیگر تعامل داشته باشند در حالی کـه معلم از بیرون مشاهده می کند.

از سوی دیگر، یک کلاس را میتوان بـه شکل یک نیم دایره درآورد تا دانش آموزان بتوانند با یک دیگر درگیر شوند، اما همچنین بـه یک استاد دسترسی داشته باشند. وقتی صحبت از مشارکت در کلاس بـه میان می‌آید، پیکربندی هاي‌ متعددی وجوددارد کـه معلمان ممکن اسـت بخواهند آن ها را آزمایش کنند.

بیشتر بخوانید: طراحی فضای کار در دکوراسیون اتاق خواب

موانع آموزش

چیدمان کلاس ممکن اسـت بر مشارکت دانش آموزان تأثیر منفی بگذارد. دانش‌آموزان ممکن اسـت گاهی بـه‌گونه‌اي قرار بگیرند کـه نتوانند نمودارها یا تخته سیاهی را کـه معلم استفاده میکند ببینند. هنگام طراحی کلاس درس، معلمان باید هر زاویه اي را کـه دانش آموزان در ان می‌نشینند درنظر بگیرند.

در تعداد زیادی از موارد، وسایل الکترونیکی و فناوری مدرن بـه اجبار وارد فضاهای فیزیکی می شوند کـه تا دهه ها پیش طراحی شده بودند. فن آوری جدید اغلب بر اساس مدل هاي‌ آموزشی قدیمی، اغلب در ردیف ها و ستون هاي‌ روبه‌رو مرتب شده اسـت. با این حال، محدودیت‌هاي‌ اعمال شده بر نحوه عملکرد معلمان بـه فناوری محدود نمی شود.

در تعداد زیادی از موارد، شکل هندسی اتاق ممکن اسـت تأثیر واقعی بر نحوه نشستن معلمان دانش آموزان خود داشته باشد. این میتواند بر نحوه استفاده از فناوری و نحوه چیدمان دانش‌آموزان در زمانی کـه معلمان در تلاش برای بهینه‌سازی چیدمان برای فعالیت‌هاي‌ کلاسی خاص هستند، تأثیر بگذارد.

چیدمان کلاس و الکترونیک

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

نحوه چیدمان کلاس درس بر نحوه تعامل دانش آموزان با دستگاه هاي‌ الکترونیکی خود تأثیر میگذارد. اینروزها کلاس هاي‌ درس از انواع وسایل کمک الکترونیکی، از دستگاه هاي‌ موبایل گرفته تا رایانه هاي‌ رومیزی سنتی استفاده می کنند. با این حال، چیدمان می تواند بر تجربه دانش آموز تأثیر منفی و مثبت بگذارد. نورپردازی در چراغ هاي‌ سقفی و از پنجره ها می تواند تابش خیره کننده اي ایجاد کند کـه بر تجربه دانش آموزان تأثیر منفی میگذارد.

روشی کـه معلمان فناوری را در کلاس ترتیب می دهند، مانند سایر بخش هاي‌ چیدمان کلاس، با فلسفه تدریس انها مرتبط اسـت. مطالعه اي کـه در مورد چیدمان کلاس هاي‌ درس یکپارچه فناوری انجام شد نشان داد کـه معلمان از رویکردهای بسیار متفاوتی برای استفاده از ان فناوری استفاده می کردند. دریک نمونه، برای هر گروه از یک کامپیوتر استفاده شد تا دانش‌آموزان وادار شوند بـه‌جای این کـه هر دانش‌آموز بـه‌طور مستقل کار کند، بـه‌صورت مشترک از ان استفاده کنند. معلمان دیگر فقط یک کامپیوتر را در هر کلاس ترجیح می دهند تا دانش‌آموزان بتوانند بـه ان بچرخند و وظایف بسیار خاصی را انجام دهند.

محققان توصیه هایي در مورد ویژگی هاي‌ رایانه هاي‌ مورد استفاده ارائه کردند. اگر چه صرفاً جنبه اي از چیدمان کلاس درس نیست، اما در طراحی کلاس درس باید انواع رایانه هاي‌ انتخاب شده بسته بـه نحوه طراحی کلاس درنظر گرفته شود.

اگر معلمی اتاقی را برای تأکید بر کار گروهی طراحی می کند، باید صفحه نمایش هایي انتخاب شود کـه بـه اندازه کافی بزرگ باشند کـه همه ی اعضای گروه دید کافی از کار انجام شده داشته باشند. معلمانی کـه می خواهند بر چیدمان سنتی کلاس درس تأکید کنند، ممکن اسـت در عوض از صفحه نمایش کوچکتری استفاده کنند کـه در قسمتی از اتاق مبهم اسـت تا بهتر بر قالب سخنرانی سنتی تأکید کنند.

بیشتر بخوانید: چه سبک چیدمان اداری را باید انتخاب کنید؟

کلاس درس یادگیری فعال

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

یکی از نمونه‌هاي‌ طرح‌بندی بهینه کلاس، کلاس درس فعال اسـت کـه بسته بـه فعالیت‌هایي کـه در ان روز انجام می شود، از دو طرح‌بندی متفاوت استفاده می کند. این نوع چیدمان متکی بر مبلمان با قابلیت تنظیم مجدد آسان اسـت تا یک کلاس درس انعطاف پذیر را فراهم کند. نخستین پیکربندی کلاس درس شامل دانش‌آموزانی اسـت کـه در گروه‌هایي از میزها در قالب چهار نفره و گروه کوچک نشسته‌اند. پیکربندی دوم چیدمان را طوری تغییر می دهد کـه صندلی‌ها بـه گونه‌اي قرار بگیرند کـه روی تخته سیاه یا پروژکتور قرار گیرند. مبلمان مورد استفاده دراین کلاس‌ها روی صندلی‌هاي‌ نورد سبک کـه بـه میزهای شخصی متصل می شوند جابجا میشوند.

محققان دریافتند کـه استفاده از این نوع کلاس درس انعطاف پذیر مزایای مثبت متعددی دارد. نخستین مزیت این بود کـه فضای باز زیادی ایجاد کرد کـه در ان هم دانش‌آموزان و هم مربیان می‌توانستند در اطراف قدم بزنند و با دیگران تعامل داشته باشند.

این آزادی حرکت باعث ارتقای تعاملات فکری و اجتماعی شد. اگر چه دانش‌آموزان طبق معمولً در گروه‌هاي‌ کوچک خود کار می کردند، اما درصورت مشکل می‌توانستند بـه اسانی بـه میزهای خود با گروه دوم بپیوندند. این یک جامعه یادگیری را ترویج کرد کـه در ان آموزش همتایان ادامه داشت. این امر همچنین باعث ایجاد حس غرور در میان دانش آموزان شد کـه احساس می کردند خود سازنده دانش هستند.

دانش‌آموزان بـه‌جای این کـه صرفاً دریافت‌کننده دانش معلم باشند، می‌توانستند بـه طور فعال با دیگران در ساختن دانش کار کنند. در نتیجه، دانش‌آموزان نسبت بـه سایر قالب‌هاي‌ کلاس احساس مشارکت بیشتری داشتند. سهولتی کـه دانش‌آموزان می‌توانستند فضاهای یادگیری خودرا مجدداً پیکربندی کنند بـه این معنی اسـت کـه میتوانند بـه سرعت بـه دیگران بپیوندند ودر صورت نیاز کمک کنند یا کمک دریافت کنند.

راهنمای طراحی و چیدمان کلاس درس +عکس

کلاس درس یادگیری فعال نیز برای معلمان مفید بود، زیرا بر ابزارهایی تکیه داشت کـه بـه معلمان کمک میکرد درک کنند کـه گروه هاي‌ مختلف چقدر خوب یاد می گیرند. یکی از عناصر گروه هاي‌ کوچک شامل یک تخته سفید قابل حمل بود کـه روی میز هر یک از اعضای گروه قرار داشت. این بـه همه ی اعضا اجازه می داد دربخش هاي‌ مختلف هیئت مدیره کار کنند.

هر دانش آموز می تواند بـه طور مستقل روی بخش خود از تخته سفید کار کند و سپس با یک دیگر مشورت کند. این بـه دانش آموزان کمک کرد تا بهتر با یک دیگر همکاری کنند ودر مورد چگونگی رسیدن بـه پاسخ هاي‌ مختلف با یک دیگر بحث کنند.

سپس معلمان میتوانند تابلوی هر گروه را بررسی کنند تا ببینند آیا بـه پاسخ صحیح رسیده‌اند یا خیر ودر مورد این کـه کجا ممکن اسـت اشتباه کرده باشند، بازخورد ارائه کنند. تخته‌هاي‌ سفید همچنین زمانی مفید بودند کـه دانش‌آموزان می خواستند بـه سایر اعضای گروه خود نشان دهند کـه چگونه بـه یک پاسخ می‌رسیدند و عده اي از دانش‌آموزان را بـه مربیان همسال گروه خود تبدیل می کردند.

فراتر از محیط آکادمیک، کلاس درس یادگیری فعال نیز مفید بود زیرا محیطی را ایجاد کرد کـه در ان دانش آموزان اجتماعی تر و فعال تر بودند. معلمان همیشه ان نوع مبلمان یا ابزار مورد نیاز برای کلاس درس فعال ایده آل را ندارند. با این حال، انها می توانند اصول ان کلاس را درنظر بگیرند و ان را در مورد خودشان اعمال کنند.

در پایان

چیدمان کلاس درس می تواند از طرق مختلف بر نتایج تحصیلی تأثیر بگذارد. طراحی یک کلاس بر احساس اسانی دانش آموزان، میزان تعامل آن ها با مربیان خود و این کـه چقدر آسان می توانند با یک دیگر تعامل داشته باشند، تأثیر می‌گذارد. بـه همین دلیل، معلمان باید چیدمان کلاس را بخش مهمی از دستیابی بـه اهداف خود بدانند، نه این کـه صرفاً یک فکر بعدی باشند. نحوه طراحی کلاس درس می تواند بـه طور قابل توجهی بر نتایج تحصیلی تأثیر بگذارد و چیدمان کلاس را برای رویکرد آموزشی هر معلم مهم می کند.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت