تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب گل آلود در خواب

مجموعه : اخبار
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب گل آلود در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب شدن یخ در خواب

 
تعبیر خواب آب گل آلود
 

تعبير خواب آب گل آلود به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

آب لجن آلود ابتلاست، ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می‌گیرند.
موج ستمی است که برشما وارد می‌آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می‌رسید.

 

تعبير خواب آب گل آلود به روايت لوک اویتنهاو

 تعبیر آب گل آلود در خواب ضرر است

 

تعبير خواب آب گل آلود به روايت آنلی بیتون
۱- دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود رابه نومید شدن از زندگی خواهد داد .
۲- اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانه آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.
۳- نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری است.
جدیدترین مطالب سایت