مجموعه : اخبار مهم
بروزرسانی : 18 اردیبهشت 1403

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبکامه در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبکامه در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبکامه در خواب

تعبیر خوردن آبکامه در خواب, آبکامه, خواب دیدن آبکامه, تعبیر دیدن آبکامه در خواب, تعبیر خواب آبکامه, تعبیر آبکامه در خواب, تعبير خواب, دیدن آبکامه در خواب

تعبیر خواب آبکامه

( نان و خورشی است از شیر، ماست، گندم ) « فرهنگ عمید »

تعبير خواب آبکامه به روايت ابن سیرین

 خوردن آبکامه در خواب بر رنج و بیماری تن دلالت دارد، اگر ببیند که آبکامه می خورد به اندازۀ آن بیماری می کشد.

تعبير خواب آبکامه به روايت کرمانی

  اگر ببیند که آبکامه ریخت یا از آن هیچ نخورد از غم و اندوهی خلاص می شود و اگر بیمار باشد شفا می یابد.
 تعبير خواب آبکامه به روايت امام صادق(ع)
خوردن آبکامه را بر پنج وجه گفته اند:
1- بیماری
2- غم و اندوه
3- خصومت و دشمنی
4- نیاز و حاجت
5- ناسازگاری با اهل و عیال .
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت