آموزش کامل گاردهای والیبال

مجموعه : اخبار ورزشی
آموزش کامل گاردهای والیبال

آموزش کامل و حرفه ای گاردهای والیبال

 
اگر بازی والیبال راکمی با دقت دیده باشیدبراحتی متوجه خواهیدشدکه اغلب والیبالیست ها درسه حالت کلی برای اجرا ی تکنیک ها به بدن خود شکل داده واصطلاحا گاردمی گیرند . البته دراجرای تکنیک های ساعد وپنجه این سه حالت بهتر نشان داده میشود درهرحال ؛

 

والیبال دارای سه گارد اصلی ایستاده – متوسط ونشسته می باشد .حالابه تجزیه وتحلیل هرکدام خواهم پرداخت.

آموزش کامل گاردهای والیبال

 

گارد ایستاده :
بسیار شبیه ایستادن معمولی می باشد یعنی ؛
– فاصله پاها ازیکدیگر به اندازه عرض شانه است
– وزن بدن روی تمام سطح کف پا منتقل میشود
– زانوها بسیاراندک خم می شوند (یااصلا خمیدگی ندارد)
– باسن کمی به سمت عقب متمایل شده وسروسینه بازیکن نیز اندکی به جلو میآید
– دستها ازناحیه آرنج خم شده وزاویه بین استخوانهای بازو وساعدنزدیک به 90درجه خواهد بود
– فرد آماده جابجایی ویا حرکت دادن دستها به منظور دریافت ساعد (درحالت ایستاده ) یا پاس پنجه می باشد
– نگاه فرد کاملا به جلو ومراقب مسیر توپ وجریان بازی
– پاهانیز میتوانند اندکی نسبت به هم عقب وجلو قرارگیرند

آموزش کامل گاردهای والیبال

 

 گارد متوسط:
بیشترین کاربردرادرورزش والیبال داراست. من نیز درتمام آموزش تکنیکها ازاین گارد استفاده خواهم کرد.مزایای این گارد عبارت است از:
1- به راحتی وبازمان کم میتوان از این گاردبه گارد نشسته یا ایستاده رفت
2- تعادل بدن درحین انجام تکنیک بسیاربالاست
3- آمادگی بدن برای عکس العمل وبخصوص جابجایی های سریع زیاد است
4- بدن ازلحاظ فرم آمادگی برا ی انجام پرش دروضعیت مناسبی قراردارد.
5- به دلیل پایین بودن نسبی مرکز ثقل بدن میتوان ازهمین گارد تکنیک های افت وشیرجه رانیز انجام داد.
 
آموزش کامل گاردهای والیبال

 

حال تجزیه وتحلیل گارد :
– پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز میشوند
– زانوها خمیده شده تاجایی که زاویه بین استخوانهای ساق وران پا حدود 90 درجه می شود
– دستها مانند گارد ایستاده میباشد
– باسن بیشتر به سمت عقب رفته وسروسینه نیز بیشترازقبل به جلو متمایل خواهدشد
– درپشت نبایستی هیچ گونه خمیدگی ایجاد شود
– نگاه کاملا به جلو ومراقب توپ وجریان بازی
– وزن بدن بیشتر برروی سینه کف پا وپنجه پاها می باشد.
– پاها نیز اندکی به عقب وجلو گذاشته میشود

 

آموزش کامل گاردهای والیبال

 

 گارد نشسته :

 

ازاین گارد در دریافت توپ هایی باسطح ارتفاع پایین – اجرای پاس پنجه نشسته – آمادگی جهت انجام تکنیک افت وشیرجه ویا اجرای غلت پشت استفاده فراوان میشود .افرادلیبروازاین گارد دردفاع ازمدافع یامهاجم ویا دریافت توپها ی سنگین اسپک وسرویس پرشی حریف میتوانند بهترین بهره راببرند.

 

جزیه وتحلیل گارد:
– پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز است
– زاویه بین استخوانهای ران وساق پا به بسته ترین حالت خود میرسد
– مرکز ثقل بدن به سطح زمین بسیارنزدیک میشود
– دستهابیشترازدوگاردقبلی برای حفظ تعادل به جلو می آیند
– معمولا پای قویتر یاتکیه گاه (پای تعادل) درجلو قرارمیگیرد
– آمادگی عمومی بدن برای اجرای افت (جلویاپهلو) – غلت ویا بلندشدن سریع وادامه بازی
جدیدترین مطالب سایت