امنیت کامل مرزهای کردستان توسط دولت عراق

امنیت کامل مرزهای کردستان توسط دولت عراق

چرا مرزهای کردستان امنیت بالایی دارد ؟

 

مرزهای خطرناک کردستان عراق امروزه شاید آرام و با امنیت باشد اما در چند سال پیش بسیار در این مکان کشته داده است.

 

مقامات دولت مرکزی عراق از اعزام هوایی گروه هایي از مرزبانی به ایران و ترکیه برای برعهده گرفتن بازرسی مرزهای مشترک کردستان عراق با همسایگان خبر داده اند.

 

همزمان پارلمان کردستان عراق و کابینه این منطقه، با سپردن بازرسی گذرگاه هاي مرزی به دولت مرکزی عراق مخالفت کرده اند.

حال سووال اینجاست که نیروهای مرزبانی دولت مرکزی عراق چگونه میتوانند بازرسی گذرگاه هاي مرزی در نظارت کردستان عراق را در اختیار خود بگیرند.

 

دو راه برای این موضوع متصور هست.

 
راه اولیه این که نیروهای دولت مرکزی عراق با بهرهگیری از خاک ایران و ترکیه، با اقدام نظامی و با بهرهگیری از زور، بازرسی گذرگاه هاي مرزی را از دست نیروهای کردستان بگیرند.
 
 
این اتفاق بعید هست چرا که منتهی به برخورد نظامی می‌شود که می‌تواند اساس اي برای جنگ میان دولت مرکزی عراق و کردستان از یک سو و از سمت دیگر اساس ساز تنش نظامی میان ایران و ترکیه با کردستان عراق خواهد بود.
 
 
پس این راه به کنار می‌رود.
 
گذرگاه مرزی پرویز خان یکی از گذرگاه هاي مرزی ایران و کردستان عراق
 
امنیت کامل مرزهای کردستان توسط دولت عراق

امنیت بالای مرز کردستان عراق

 
راه دوم این که از طریق مذاکره یا تهدید، کردستان عراق، بازرسی گذرگاه هاي مرزی را تحویل نیروهای دولت مرکزی عراق دهد که این حالات نیز با دقت به شرایط فعلی، منتهی به نتیجه نمی‌شود.

اما راه سومی هم وجود دارد.

این که ایران و ترکیه، در ساختمان گذرگاه هاي مرزی خود با کردستان عراق، بخشی رابه مرزبانی دولت مرکزی عراق اختصاص بدهند و نظر آن ها را همچون طرف صالح و نماینده رسمی کشور عراق به رسمیت بشناسند.

در این حالات، افرادی که از گذرگاه مرزی کردستان عراق خارج می‌شوند گذشته از ورود به گذرگاه مرزی ایران، باید تایید بخش مرزبانی دولت مرکزی عراق را دریافت کنند.

همچون مثال در صورتی که مرزبانی دولت مرکزی عراق، اجازه خارج شدن ندهد ایران نیز به این تصمیم احترام می‌گذارد و مانع از خارج شدن این افراد می‌شود.

در چنین شرایطی مرزبانی دولت مرکزی عراق مستقر در ساختمان گذرگاه مرزی ایران میتواند مانع از ورود و خارج شدن کالا و افراد به کردستان عراق شود و افراد تحت تعقیب را نیز بازداشت و از طریق هوایی به بغداد منتقل کند.

 
در واقع، طرف ایرانی نه مرزبانی کردستان عراق، بلکه مرزبانی دولت بغداد رابه رسمیت خواهد تشخيص.
در نتیجه ایران تنها اجازه خارج شدن افراد و کالاهایی از کردستان عراق را خواهد داد که مرزبانی دولت بغداد مجوز خارج شدن آن ها را صادر کند.

با این اقدام هم از برخورد نظامی بر سر بازرسی گذرگاه هاي کردستان عراق دوری شده و هم این که در عمل، دولت مرکزی عراق، نظارت این گذرگاه هاي مرزی را در اختیار خود میگیرد.

کردستان عراق با ایران دارای 4 گذرگاه مرزی و با ترکیه دارای یک گذرگاه مرزی«ابراهیم خلیل الله» هست.

دولت عراق میگوید که به دست گرفتن نظارت مرزها یک تکلیف قانونی هست.

 
مقامات نظامی ایران نیز گذشته از این گفته اند که از اعمال حاکمیت و استقرار مرزبانی و نیروهای دولت مرکزی عراق در گذرگاه هاي مرزی کردستان عراق حمایت و به این اقدامات کمک می‌کنند.

همین اتفاق در مرزهای کردستان عراق با ترکیه هم اتفاق خواهد افتاد.

با این اتفاق برای اولین بار از سال 1991 تاکنون، دولت بغداد، بازرسی همه ی مرزهای عراق را در دست خواهد گرفت.

در حال حاضر مرزبانی کردستان عراق نظارت مرزهای این منطقه با ایران و ترکیه را در دست دارد.

کردستان عراق تنها منطقه فدرالی دنیا هست که نیروهای دولت مرکزی، بازرسی مرزهایش را در دست ندارند بلکه نیروهای کردستان این مسوولیت را برعهده دارد.

ایران، ترکیه و عراق گذشته از این در هماهنگی از پیش اعلام شده مرزهای هوایی کردستان عراق را بستند و ضمن اعمال تحریم هوایی علیه کردستان عراق، این منطقه را تحت محاصره هوایی قرار داده اند.

اگرچه دولت مرکزی اجازه داده هست همان‌ گونه پروازهای داخلی میان کردستان عراق و دیگر شهر های این کشور ادامه داشته باشد.

 
 
جدیدترین مطالب سایت