ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)

ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)

عکس هایی از تراجنسی های تایلند 

تراجنسی ها خانم هایي میباشند که به قانون تایلند حتما باید به خدمت سربازی بروند ودر آن جا به مدت دو سال خدمت کنند .

 

به گزارش تالاب طبق قانون تایلند، ماه آوریل هر سال کنترل فیزیکی برای خدمت سربازی میان همه ی مردان بالای 21 سال کشور برگزار میشود. راهبان و ترانجنسی ها نیز در این ردیف قرار میگیرند.

 

شایان یاد هست در تایلند ترانجنسی ها از لحاظ حقوقی، جزو مردان شناخته میشوند.

 

ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)
 
ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)

تراجنسی ها در تایلند 

ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)
 
ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)
 
ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)

عکس هایی از تراجنسی های تایلندی

ترانجنسی های زن در تایلند به سربازی میروند (عکس)
 
 
جدیدترین مطالب سایت