بروزرسانی : 27 آبان 1396

جاده اسلام آباد به سرپل ذهاب قفل شده است (عکس)

جاده اسلام آباد به سرپل ذهاب قفل شده است (عکس)

ترافیک سنگین جاده سرپل ذهاب

متاسفانه در پی اتفاق زلزله ی سهمگین استان کرمانشاه و طی کشته های بسیار زیاد کمک های مردی قفل شده و در ترافیک سنگینی پی میبرند . 

جاده اسلام آباد به سرپل ذهاب قفل شده است (عکس)

ترافیک سنگین جاده کرمانشاه 

جاده اسلام آباد به سرپل ذهاب قفل شده است (عکس)
جاده اسلام آباد به سرپل ذهاب قفل شده است (عکس)

قفل شدن جاده اسلام آباد به سرپل ذهاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت