عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی

عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی

خدمه ایرانی نفتکش سانچی

عکسهای عده اي از خدمه نفتکش ایرانی سانچی که 6 روزپیش در آب هاي چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند. این عکسهای عده اي از خدمه نفتکش ایرانی است که در آب هاي شانگهای پس از برخورد با کشتی چینی ناپدید شدند.

 

تصاویر 19 خدمه کشتی ایرانی

 

عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
کشتی ایرانی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
عکس های 19 خدمه ایرانی نفتکش سانچی
 
برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت