رئیس جمهور آمریکا با همسرش ملانیا در ایالت سیل زده تگزاس

رئیس جمهور آمریکا با همسرش ملانیا در ایالت سیل زده تگزاس

ترامپ و همسرش ملانیا در ایالت سیل زده تگزاس

دونالد ترامپ  رئیس جمهور کشور آمریکا که با همرش در روز قبل به ایالت تگزاس وارد شده دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات امریکا روز سه‌شنبه هفتم شهریور وارد
ایالت تگزاس شد تا از نزدیک شرایط این ایالت راکه در پی توفان سهمگین هاروی به شدت آسیب دیده
هست ارزیابی کند.

 

کاخ سفید هدف از سفر ترامپ به تگزاس را فراهم آوردن اساس‌اي برای بازسازی ویرانی‌هاي ناشی از
طوفان عنوان کرده هست. ترامپ و همسرش ملانیا در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی کورپوس کریستی تگزاسمورد استقبال فرماندار این ایالت قرار گرفت.

 

رئیس جمهور آمریکا با همسرش ملانیا در ایالت سیل زده تگزاس

 

فرودگاه کورپوس کریستی حدود سه ساعت از شهر هوستون فاصله دارد که همچنان بخش‌هایي از آن
زیر آب هست، اما دبیر مطبوعاتی کاخ سفید می گوید که رئیس‌جمهوری فعلا به آن بخش‌ها نمی رود تا
در کار امداد وقفه‌اي ایجاد نشود.

 

ترامپ ابتدا در ایستگاه آتش‌نشانی کورپوس کریستی به طور مختصر در جریان امور قرار خواهد گرفت و
پس از آن راهی شهر آستین، مرکز ایالت تگزاس میشود تا در آنجا با مقامات ایالتی گفت‌وگو کند و دیداری
نیز از مرکز عملیات‌هاي امدادی داشته باشد.

 

ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس ترامپ و همسرش در ایالت تگزاس

 

جدیدترین مطالب سایت