سلفی عجیب پلیس استانبول با مردی که میخواست خودکشی کند

سلفی عجیب پلیس استانبول با مردی که میخواست خودکشی کند

پلیسی که در معرض خودکشی مردی سلفی گرفت 

 

می خواهیم با پلیس هایي آشنا شویم که افزون بر این که با غیرت میباشند اما گاهی همدست به کارهای عجیب می زنند .

 

تصویری تکان دهنده ازمامور پلیس ترکیه در سال ۲۰۱۴ درحال سلفی گرفتن بافردی که ازروی یک پل نیت خودکشی دارد!

 

به گزارش تالاب، چندثانیه بعدازگرفتن سلفی،این فردخود رااز پل به پایین پرت کرد وجانش را از دست داد.

 

سلفی عجیب پلیس استانبول با مردی که میخواست خودکشی کند

 

جدیدترین مطالب سایت