خرید و فروش در اینترنت

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

اهدا اعضای بدن طلبه جوان به 3 نفر جان دوباره بخشید 

 

به هنگام مرگ انسان در صورتی که به صورت مرگ نباتی یا همان مرگ مغزی بمیرد می تواند با اهدای اعضایی بدنش به دیگران جان دوباره ای اهدا کند مانند اهدای اعضای بدن یک طلبه حوزه علمیه که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار جان دوباره بخشید. طلبه ۲۳ ساله سیاوش بیاره روز چهار شنبه دچار مرگ مغزی شد واعضای بدن برای پیوند به اهواز انتقال داده شد گفتی است قلب ایشان برای پیوند به تهران ارسال شد.با ما در سایت تالاب باشید بابهترین ها

 

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید
اهدا اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز
طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید

طلبه جوان با اهدای اعضایی بدنش به 3 نفر جان دوباره بخشید