نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

صاویر نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

در پی ویران شدن ساختمان پلاسکو و گشته شدن آتش نشان های و خرابی مغازه های پلاسکو با ما در سایت تالاب باشید پس از گذشت روزها از ریزش ساختمان پلاسکو تهران بسیاری از مغازه داران این ساختمان به مجتمع تجاری نور تهران نقل مکان کرده و از این به بعد در این مجتمع به کسب و کار مشغول خواهند شد.

 

تعداد 400 واحد تولیدی در ساختمان پلاسکو به کار اشتغال داشتند که همه آنها پس از ریزش پلاسکو سرگردان شده اند. تصاویر نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران را در تالاب می بینید.

 

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

 

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

 

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

 

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

 

>نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

>نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران

نقل مکان کسبه پلاسکو به مجتمع نور تهران