اگر پوشاک و غذا ندارید با این شماره تماس بگیرید !

اگر پوشاک و غذا ندارید با این شماره تماس بگیرید !

اینم یک حرکت جالب از یک شهروند ایرانی که با نصب بنر پشت ماشین غذا و پوشاک به نیازمندان میدهد.