ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)

با بزرگ ترین سرمایه داران جهان آشنا شوید. نکته : ممکن است این آمار در زمان های دیگر تغییر کند. این آمار مربوط به سال 2015 است.

 

Carlos Slim Helu میزان ثروت 80.4 بیلیون دلار

 

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
Bill Gates میزان ثروت 79.6 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
Warren Buffett میزان ثروت 65.2 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
Amancio Ortega میزان ثروت 61.9 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
Larry Ellison میزان ثروت 49.3 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
Charles Koch میزان ثروت 40.9 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
David Koch میزان ثروت 40.9 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
Christy Walton میزان ثروت 30.7 بیلیون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)
Liliane Bettencourt میزان ثروت 36.9 بلییون دلار

ثروتمندترین سرمایه داران جهان را بشناسید ( تصویری)

Liliane Bettencourt میزان ثروت 36.9 بلییون دلار