شرایط جدید گرفتن دسته چک از بانک ها

شرایط جدید گرفتن دسته چک از بانک ها

چگونه از بانک ها دست چک بگیریم ؟ 

بـه تازگی دولت یازدهم برای دسته چک هاي‌ بانکی شرایطی را نیز فراهم کرده اسـت کـه در ادامه دنبال می‌کنیم .

 

بـه گزارش تالاب بسیاری از دارندگان دسته چک از شرایط دریافت مجدد دشسته چک اطلاعی ندارند و همین باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای آنها می‌شود. 

 

افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک دارای شرایطی اسـت کـه باید در هنگام افتتاح حساب از سوی بانک بـه اطلاع صاحب حساب برسد کـه طبق معمول این اطلاع رسانی به طور کامل انجام نمی شود. 

 

بر اساس قوانین موجود در نظام بانکی کشور همه ی بانک ها باید در هنگام افتتاح حساب جاری برا ي متقاضیان، الزاما اولین دسته چک را ۱۰ برگی صادر کنند. 

 

درصورت کارکرد مناسب حساب جاری و خوش حساب بودن بانک میتواند پس از اتمام برگه هاي‌ دسته چک ۱۰ برگی دسته چکی جدید بـه متقاضی تحویل دهد. 

 

پس از اتمام دسته چک ۱۰ برگی بانک میتواند دسته چک ۲۵ برگی برای مشتری صادر کند و پس از اتمام دسته چک ۲۵ برگی درصورت صلاحدید، بانک میتواند دسته چک ۵۰ برگی نیز صادر کند. 

 

البته شرط اعطای دسته چک برای بار دوم بـه بعد برگشت حداقل ۸۰ درصد برگ هاي‌ دسته چک قبلی اسـت. 

 

یعنی اگر دارنده حساب جاری دسته چک ۱۰ برگی داشته باشد باید الزاما پس از بازگشت ۸ برگ چک، تقاضای دسته چک جدید کند. 

 

همچنین اگر دسته چک ۲۵ برگی داشته باشد باید ۲۰ برگ چک و اگر ۵۰ برگی داشته باشد باید الزاما ۴۰ برگ چک بـه بانک بازگشته باشد تا بتواند دسته چک جدید تقاضای کند. 

 

این موضوع از شایع‍‌ترین مشکلاتی از کـه دارندگان دسته چک از ان اطلاعی نداشته و طبق معمول با مشکل مواجه میشوند. 

 

بسیاری از دارندگان دسته چک با صدور چک مدت دار برگ هاي‌ دسته چک خودرا خرج کرده و بدون بازگشت ۸۰ درصد برگه هاي‌ چک تقاضای دسته چک جدید می کنند کـه طبیعتا مورد قبول بانک نمی باشد.

جدیدترین مطالب سایت